Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Tezy

Konserwacja, bieżące remonty, dbałość o ogrzewanie budynku i wywóz nieczystości mogą być uznane za odpłatną usługę administrowania, która winna być opodatkowana podatkiem VAT w wysokości tej usłudze przynależnej.

Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia 10 lipca 2000 r. o (...) Izba Skarbowa w B. utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej J. O. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w B. w sprawie określenia Urzędowi Gminy w G., podatku od towarów i usług, zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień i grudzień 1999 r., a także ustalenia dodatkowego zobowiązania za te miesiące.

Z akt postępowania podatkowego wynikał następujący stan faktyczny oraz ustalenia organów podatkowych:

Dnia 12 marca 1987 r. pomiędzy Urzędem Gminy w G. a Dyrekcją Okręgu Poczty i Telekomunikacji w O. została zawarta umowa na wybudowanie w latach 1986-1989 budynku w G. z przeznaczeniem części pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego. Inwestorem był Urząd Gminy w G., który zobowiązał się do wybudowania budynku i oddania go do użytku w 1989 r. /par. 1 umowy/. Dyrekcja Urzędu Poczty i Telekomunikacji w O. zwana "partycypantem" miała pokryć część kosztów budowy obiektu - proporcjonalnie do przeznaczonej dla niej powierzchni. Pomieszczenia przeznaczone na rzecz Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego, po odbiorze, miały być przekazane w trwały zarząd i użytkowanie Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w O. /par. 4 ww. umowy/. Cześć budynku została przez Urząd Gminy w G. przekazana po zakończeniu inwestycji dopiero w 1993 r. Decyzja o pozwoleniu na budowę całej inwestycji została wydana dla Urzędu Gminy w G. w dnia 9 października 1986 r.

Dnia 26 października 1994 r. pomiędzy Urzędem Gminy w G. a Rejonowym Urzędem Poczty w Ł. została zawarta umowa "o administrowanie budynkiem Gminy i Poczty w G.", gdzie w par. 1 umowy stwierdzono, iż administratorem budynku jest Gmina. Do obowiązków administratora należy /par. 2/ zapewnienie: ogrzewania, wywozu nieczystości, utrzymania czystości wokół budynku, bieżące remonty i konserwacja wspólnych instalacji. Zgodnie z par. 3 ust. 1 umowy, Rejonowy Urząd Poczty ma pokrywać Gminie, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej, koszty utrzymania obiektu: zakup oleju opałowego i opłaty kominiarskie, wynagrodzenie płac konserwatorów c.o., wywóz nieczystości, opłaty za wodę i inne związane z remontami i bieżącym utrzymaniem.

W par. 3 ust. 2 umowy zawarto zapis: "do należności określonych w ust. 1 Gmina będzie doliczać 8 procent prowizji z tytułu administrowania budynkiem".

Według par. 4 ww. umowy: należności określone w par. 3 Poczta będzie płaciła Gminie w ciągu 7 dni od daty otrzymania rachunku wraz z kalkulacją kosztów utrzymania obiektu.

W wyniku kontroli skarbowej, Inspektor stwierdził, że za rok 1998 Urząd Gminy w G. nie naliczył i nie zadeklarował należnego podatku VAT z tytułu odpłatnie świadczonych usług administrowania na rzecz Rejonowego Urzędu Poczty w Ł. Zgodnie z par. 4 umowy, w 1999 r. Urząd Gminy wystawił dla Urzędu Poczty dwie faktury zwykłe, tj.:

- fakturę (...) z dnia 7 lipca 1999 r. na kwotę 10.510,60 zł - za pierwsze półrocze 1999 r.,

- fakturę (...) z dnia 26 listopada 1999 r. na kwotę 5.970,90 zł - za drugie półrocze 1999 r. Urząd Gminy otrzymał należności wynikające z tych faktur odpowiednio w dniach 20 lipca 1999 r. i 10 grudnia 1999 r., co wynika z poleceń przelewów wystawionych przez Rejonowy Urząd Poczty w Ł. w dniach 16 lipca 1999 r. i 6 grudnia 1999 r.

Strona 1/6