Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Podatek od towarów i usług, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Tezy

Podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowi przychodu będącego przedmiotem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./.

Uzasadnienie strona 1/2

Urząd Skarbowy w G. decyzją z dnia 22 marca 2002 r. określił skarżącemu Miłosławowi D. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w dniu 9 lipca 1999 r. w wysokości 4.080,30 zł oraz odsetki za zwłokę.

Urząd za podstawę opodatkowania przyjął cenę nieruchomości zawierającą podatek od towarów i usług.

Skarżący w odwołaniu zarzucił, że organ podatkowy błędnie rozliczył wydatki dotyczące budowy części mieszkalnej wybudowanego obiektu handlowo-gastronomicznego z wbudowanym mieszkaniem oraz błędnie obliczył podatek od wartości brutto sprzedaży nieruchomości. Podatnik odprowadził należny podatek od towarów i usług i aktualnie musiałby odprowadzić podatek od przychodu, którego nie osiągnął.

Izba Skarbowa uchyliła decyzję i określiła zryczałtowany podatek dochodowy w kwocie 2.613,30 zł.

W odniesieniu do zagadnienia wpływu podatku od towarów i usług na określenie podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, Izba potwierdziła poprawność stanowiska organu pierwszej instancji. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość wyrażana w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszonej o koszty sprzedaży. Cena zawiera VAT i w 1999 r. ustawa nie przewidywała jej pomniejszenia o podatek.

Mirosław D. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzucając naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko organów podatkowych zakłada nieracjonalność ustawodawcy, nie można bowiem pobierać podatku od podatku. Omawiana regulacja posługuje się pojęciem "kosztu sprzedaży", w którym mieści się zarówno opłata od czynności cywilnoprawnych, jak i podatek od towarów i usług. Koszty sprzedaży nie są wliczone do podstawy opodatkowania.

Aktualna regulacja wyraźnie wskazuje na wyłączenie VAT z podstawy opodatkowania i stanowi sprecyzowanie woli ustawodawcy.

Izba Skarbowa wniosła o oddalenie skargi, bowiem rozwiązanie obowiązujące w 1999 r. przyjmowało, że cena ustalona w umowie notarialnej zawierająca VAT stanowiła podstawę opodatkowania. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach /t.j. Dz.U. 1988 nr 27 poz. 195 ze zm./ stanowiącym, że cena towaru opodatkowanego podatkiem od towarów i usług obejmuje należność wraz z kwotą należnego VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 procent uzyskanego przychodu.

Strona 1/2