Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody K.-P. w przedmiocie nieważności uchwały Rady Gminy o likwidacji szkoły
Uzasadnienie strona 4/4

Zaniechanie tego obowiązku przez Wojewodę K.-P. w niniejszej sprawie w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie miało żadnego wpływu na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia. Z akt sprawy wynika bowiem, że w dniu 26 maja 2003 r. równolegle z uchwałą Rady Gminy w R. z dnia 15 maja 2003 r. objętej późniejszym rozstrzygnięciem nadzorczym będącym przedmiotem skargi, wpłynęło do Wojewody K.-P. pismo Wójta Gminy R. z dnia 21 maja 2003 r., w którym m.in. dodatkowo wyjaśnione są motywy wydania 15 maja 2003 r. tej uchwały. Należy tu zdecydowanie podkreślić - aczkolwiek wynika to już z samego zestawienia powyższych dat - że pismo to zostało sporządzone już po wydaniu uchwały i dotarło do organu nadzoru znacznie przed wydaniem zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego i - trzeba to powtórzyć jeszcze raz - zawierało ono dodatkowe przedstawienie merytorycznych racji uzasadniających uchwałę Rady Gminy. Pismo to w istocie swej stanowi więc uzupełnienie uchwały. W ten oto sposób zostało zrealizowane prawo uczestniczenia zainteresowanej strony w postępowaniu przewidzianym art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W tym stanie sprawy Naczelny Sąd Administracyjny uznał jako zgodne z prawem zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody K.-P. z dnia 23 czerwca 2003 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy (...) z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. F.-Ch. w Sz. i na podstawie art. 27 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ skargę oddalił.

Oddalenie skargi oczywiście zwalniało Sąd od obowiązku ustosunkowania się w niniejszym uzasadnieniu do zawartego w pkt 2 skargi wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Strona 4/4