Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody K.-P. w przedmiocie nieważności uchwały Rady Gminy o likwidacji szkoły
Tezy

Jak wynika z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. /Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 ze zm./ ustawodawca nakłada expressis verbis na organ decyzyjny dokładne określenie daty likwidacji szkoły. Nie jest określeniem daty odwołanie się do ustawowego zapisu określającego, że szkoła musi być zlikwidowana z końcem roku szkolnego, zważywszy iż koniec roku szkolnego następuje w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Data jest bowiem istotnym elementem decyzji o likwidacji szkoły. Ustawowy wymóg określenia daty likwidacji szkoły byłby spełniony przez wskazanie tylko samego roku kalendarzowego tj. bez daty dziennej.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu przy udziale (...) sprawy ze skargi Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody K.-P. z dnia 23 czerwca 2003 r. (...) w przedmiocie nieważności uchwały Rady Gminy o likwidacji szkoły - oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/4

Paweł C. reprezentując grupę mieszkańców wsi Sz., B., B. i P. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w R. z dnia 26 marca 2002 r. (...), którą na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 ze zm./ postanowiono o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2002 r. Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sz.

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 20 marca 2003 r. - II SA/Gd 1529/02 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

W dniu 15 maja 2003 r. Rada Gminy w R. uchwałą (...) uchwaliła, że:

1. likwiduje się Szkołę Podstawową im. F.-Ch. w Sz.,

2. wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,

3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojewoda K.-P. w dniu 23 czerwca 2003 r. na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm./ wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr 29/2003 stwierdzające nieważność ww. uchwały Rady Gminy w R. (...) z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. F.-Ch. w Sz.

W uzasadnieniu Wojewoda wskazał, iż zapisy uchwały w sposób rażący naruszają przepis art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 ze zm./. Zdaniem Wojewody procedura określona przepisem art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie została przeprowadzona, a przepis art. 59 ust. 1 ustawy regulujący procedurę likwidacji szkoły ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Ponadto zgodnie z treścią wskazanego wyżej przepisu ustawy, uchwała musi określać termin likwidacji szkoły, przy czym zgodnie ze wskazanym przepisem ustawy musi to być koniec roku szkolnego.

Skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody K.-P. złożył w imieniu Gminy R. - Wójt Gminy wnosząc o:

1. uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia,

2. wstrzymanie jego wykonania.

W uzasadnieniu skarżący wskazywał na merytoryczne racje uzasadniające podjęcie uchwały przez Radę Gminy o likwidacji Szkoły Podstawowej w Sz. Podnosił także, iż skoro jedynym powodem stwierdzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 marca 2003 r. nieważności poprzedniej uchwały o likwidacji szkoły z dnia 26 marca 2002 r. było naruszenie prawa wstępu na obrady Rady Gminy, a podnoszone w poprzedniej skardze zarzuty były bezzasadne, to podejmując ponownie uchwałę "procedury sanacyjnej wystarczyło tylko zapewnienie prawa wstępu na obrady Rady Gminy w trakcie podejmowania uchwały o likwidacji szkoły". Wymóg ten został natomiast spełniony przy podejmowaniu uchwały objętej rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody. Nie było więc - zdaniem skarżącego - konieczne powtórzenie całej procedury likwidacyjnej określonej treścią art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ponieważ ta została spełniona przed podjęciem poprzedniej uchwały z dnia 26 marca 2002 r. Ponadto dochowanie tej procedury było niewykonalne. W szczególności nie można powiadomić rodziców uczniów o zamiarze likwidacji, bo szkoła faktycznie nie istnieje i nie ma kogo powiadamiać. W obrocie prawnym funkcjonuje uchwała Rady Gminy w R. z 7 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sz., a przyjęcie owej uchwały w tej sprawie o tej samej treści byłoby niedopuszczalne. Również kurator zajął już w tej sprawie stanowisko. Odnosząc się zaś do zarzutu Wojewody w rozstrzygnięciu nadzorczym, że uchwała musi zawierać termin likwidacji szkoły, stwierdzono w skardze na to rozstrzygnięcie, że jest to zarzut "całkowicie bezzasadny", ponieważ sam przepis określa, że szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego. Taki jest zapis ustawy i nie ma konieczności wskazywania konkretnej daty.

Strona 1/4