Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Tezy

Skoro spółka działająca w łańcuchu podmiotów wystawiających faktury dotyczące obrotu, którego w rzeczywistości nie było, nie tylko otrzymywała faktury, ale również sama faktury na sprzedaż towaru wystawiała, to nie istnieją nie tylko podstawy do uznania, że nie była ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w otrzymanych fakturach, ale również sama nie była zobowiązana do zapłaty podatku wykazanego w fakturach wystawianych przez siebie dla udokumentowania czynności sprzedaży przez siebie nie dokonanych.

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia 22.11.2000 r., wydaną z powołaniem się na przepisy art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej /Dz.U. 1999 nr 54 poz. 572 ze zm./, art. 21 par. 1 pkt 1 i 2 oraz par. 3, art. 51 par. 1, art. 53 par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, art. 10 ust. 2, art. 19 ust. 1 i 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 54 ust. 4 pkt 5 lit. "c" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 15 poz. 1024 ze zm./, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. określił Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "G." - spółka cywilna w składzie: Piotr P. Arkadiusz C. z siedzibą w B. w podatku od towarów i usług za wrzesień, październik i listopad wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie (...) oraz wysokość zaległości podatkowej w kwocie (...).

Określając za wskazane wyżej miesiące zaległość podatkową w podatku od towarów i usług Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił zarazem należne od tych zaległości odsetki za zwłokę we wskazanych w decyzji wysokościach.

Z uzasadnienia powyższej decyzji wynika, że w następstwie przeprowadzonej w dniach od 22.11.2000 r. do 6.09.2002 r. kontroli skarbowej ujawnione zostały okoliczności świadczące o nieprawidłowościach w zakresie rozliczania z budżetem podatku od towarów i usług, które to nieprawidłowości polegają na obniżaniu podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur nie odzwierciedlających faktycznie przeprowadzonych transakcji, lecz dokumentujących czynności pozorne mające na celu ominięcie przepisów podatkowych. Z posiadanych przez spółkę dokumentów i ewidencji wynika mianowicie, że w okresie objętym kontrolą jej działalność gospodarcza obejmowała wyłącznie hurtowy obrót kamieniami szlachetnymi oraz złotem i wyrobami z metali szlachetnych. Jedynym dostawcą spółki było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GE. Janusza S. z Warszawy, a jedynym jej odbiorcą przedsiębiorstwo GO. należące do Zbigniewa Z. Na potwierdzenie dokonywanego obrotu kontrolowana spółka przedłożyła dowody w postaci faktur zakupu i faktur sprzedaży oraz ewidencje podatku od towarów i usług zgodne - w zakresie wysokości obrotu i kwot podatku naliczonego i należnego - z tymi fakturami. W trakcie badania dokumentów i ewidencji stwierdzono występowanie faktur dokumentujących nabycie i zbycie w tym samym dniu tego samego towaru. W niektórych przypadkach data wystawienia faktury sprzedaży była o jeden dzień późniejsza niż data wystawienia faktury na zakup. Wyjątek od tej reguły dotyczy jedynie części towaru, którego nabycie przez kontrolowaną spółkę potwierdzają faktury wystawione w dniach 28 i 31 grudnia 1999 r. - towar wyszczególniony w tych fakturach ujęty został w arkuszu spisu z natury obejmującym stan towarów na dzień 31 grudnia 1999 r. Z dowodów bankowych kontrolowanej spółki wynika z kolei, że płatności kwot wykazanych w fakturach zakupu i fakturach sprzedaży realizowano każdorazowo za pośrednictwem rachunku bankowego umiejscowionego w Banku Spółdzielczym w O. w którym to banku posiadały także rachunki firmy GE. i GO. Na rachunek bankowy kontrolowanej spółki GB. środki pieniężne tego samego dnia wpływały i wypływały, przy czym jednorazowy dzienny obrót, liczony jako suma wpłat i wypłat, wynosił od około 3,3 do 6,5 miliona złotych. Jednoczesne dokonywanie rozliczeń z firmami GE. i GO. powodowało, że saldo na rachunku bankowym na koniec dnia nie przekraczało nigdy kwoty kilkuset złotych. Przesłuchiwani w trakcie kontroli obaj wspólnicy spółki G. oraz właściciel przedsiębiorstwa GE. stwierdzili, że przebieg zawieranych przez nich transakcji był zgodny z zapisami na fakturach.

Strona 1/7