Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęg, Ochrona zdrowia, Normalizacja
Tezy

Natężenie oświetlenia naturalnego i elektrycznego na stanowiskach pracy nie wymaga przeprowadzenia badań i pomiarów dotyczących czynników szkodliwych dla zdrowia, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz.U. nr 86 poz. 394/.

Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z 5 kwietnia 2002 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w T. nakazał "PKP E." sp. z o.o. Zakład w B. przeprowadzenie badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku nasycania uzwojeń lakierem - pomiaru stężeń czynników chemicznych i pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. Wyniki badań należało przedstawić do 30 czerwca 2002 r. W uzasadnieniu podkreślił, że przeprowadzona kontrola sanitarna wykazała brak badań środowiskowych, nakazanych w sentencji decyzji.

Przeprowadzenie badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia jest konieczne dla ustalenia stopnia narażenia zawodowego pracowników oraz z uwagi na profilaktykę chorób zawodowych. Pracodawca, w którego zakładzie pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, jest obowiązany do dokonywania badań i pomiarów tych czynników z określoną częstotliwością.

Niezależnie od oświetlenia dziennego, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami - PN-84/E-02033 "Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym". Prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy ma zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy powoduje przemęczenie oczu i osłabienie wzroku oraz może wpłynąć na wzrost wypadkowości przy pracy.

W odwołaniu "PKP E." wniosła o uchylenie decyzji I instancji w części dotyczącej nakazu przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i przedstawienia ich wyników oraz wydanie decyzji uznającej wyniki pomiarów natężenia oświetlenia przeprowadzone przez odwołującego się we własnym zakresie. Firma nie kwestionowała obowiązku przeprowadzania badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku nasycania uzwojeń lakierem, tj. pomiaru stężeń czynników chemicznych. W przypadku nakazu przeprowadzenia pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy uważała jednak, że organ wydający decyzję w ogóle nie wziął pod uwagę obecnego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego. "PKP E." podniosła, iż przeprowadziła we własnym zakresie badania natężenia oświetlenia. Mimo że w czasie kontroli wyniki tych badań były znane inspektorowi sanitarnemu, to wyniki te nie zostały przez organ wydający decyzję wzięte pod uwagę. Z takim rozumowaniem i wynikającą z niego decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego firma nie mogła się zgodzić.

Odpowiadając na pytanie, czy oświetlenie elektryczne jak i naturalne są czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i czy w związku z tym pomiarów jego natężenia mogą dokonywać tylko laboratoria upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, należy - zdaniem skarżącej - jednoznacznie stwierdzić, że nie. "PKP E." podkreśliła, że sposób scharakteryzowania czynników szkodliwych dla zdrowia w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz.U. nr 79 poz. 513 ze zm./ nie może w żadnej mierze odnosić się do natężenia oświetlenia. W aktualnym stanie prawnym normy dotyczące oświetlenia nie są wprowadzone do obowiązkowego stosowania przez właściwych ministrów w trybie przewidzianym przepisami art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji /Dz.U. nr 5 poz. 251 ze zm./. Do chwili obecnej dla oświetlenia brak jest również określenia najwyższych dopuszczalnych natężeń. Problem dotyczy następujących Polskich Norm:

Strona 1/3