Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie odszkodowania za grunty przyjęte pod drogę publiczną
Tezy

W postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania za nieruchomość, która z dniem 1 stycznia 1999 r. przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. nr 133 poz. 872 ze zm./ obligatoryjne jest przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, o jakiej mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Ewy W. i Grzegorza N. na decyzję Wojewody K.-P. z dnia 24 stycznia 2003 r. (...) w przedmiocie odszkodowania za grunty przyjęte pod drogę publiczną - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta G. z dnia 2 grudnia (...).

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia 2 grudnia 2002 r. Prezydent G., na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. nr 133 poz. 872 ze zm./ w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./, ustalił wysokość odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości gruntowej położonej w G. przy ulicy Sz.-T., oznaczonej jako działki nr 47/21 i nr 47/23, o powierzchni 0,01000 ha, zapisane w KW 2636 jako współwłasność Ewy W. i Grzegorza N.

W uzasadnieniu wskazano, że Wojewoda K. - P. ostateczną decyzją z dnia 23 września 2002 r. stwierdził nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności przedmiotowej nieruchomości, pozostającej w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, zajętej pod drogę publiczną, stanowiącej w tym dniu współwłasność Ewy W. i Grzegorza N. Zgodnie z art. 73 ust. 1-4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi publiczne następuje za odszkodowaniem ustalanym i wypłacanym według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela.

Współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości wystąpili do Prezydenta G. z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu pozbawienia prawa własności gruntu. Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543/, ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Organ prowadzący postępowanie uzyskał opinię rzeczoznawcy majątkowego, który oszacował wartość nieruchomości na kwotę 2.600 zł. Ustalona kwota odszkodowania zostanie wypłacona właścicielom w całości.

Współwłaściciele nieruchomości wnieśli odwołanie od tej decyzji do Wojewody K.-P. Odwołujący się wywodzili, że mając na uwadze dobro i rozwój miasta podpisali porozumienie, na prośbę Prezydenta G., w którym zrzekali się działek na rzecz miasta, w zamian za co mieli dostać odszkodowane. Kilkakrotnie po podpisaniu ww. porozumienia występowali o zwolnienie ich od podatku gruntowego i o wypłatę odszkodowania za odstąpione grunty. Ponieważ nie zadośćuczyniono ich żądaniom cofnęli wszelkie porozumienia do czasu wyjaśnienia sprawy rozliczenia finansowego. Wyznaczyli kwotę 10.000 zł za tereny zajęte pod drogę publiczną. W dniu 10 maja 2002 r. podpisali porozumienie z Prezydentem G., w którym zobowiązano się wypłacić im kwotę 10.000 zł tytułem odszkodowania.

Nie uwzględniając powyższego odwołania Wojewoda K.-P. decyzją z dnia 24 stycznia 2003 r., na podstawie art. 130, art. 134 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./ oraz art. 73 ust. 1 i ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. nr 133 poz. 872 ze zm./ utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Strona 1/7