Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Tezy

W myśl art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 71 poz. 838 ze zm./ lokalizowanie zabudowy wzdłuż zarezerwowanych pasów terenu, nowo wybudowanych dróg /w tym obwodnic miejscowości/ oraz istniejących dróg może nastąpić tylko w wypadku włączenia ruchu drogowego - spowodowanego tą zabudową - do istniejącej lub projektowanej drogi, wyłącznie w miejscach określonych przez zarząd drogi. Z przepisu tego wynika więc, że włączanie się do dróg publicznych pozostaje pod kontrolą zarządu drogi.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu przy udziale (...) sprawy ze skargi Aleksandra J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 19 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Drogi publiczne
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. w Bydgoszczy
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia 9 września 2002 r. Wójt Gminy U., działając na podstawie art. 39, art. 40 ust. 1 i 3, art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./ ustalił na wniosek Aleksandra J. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działkę nr 320/1 położoną w U. dla inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do budynków gospodarczych oraz modernizacji podwórza.

W decyzji organ podał nadto, że działka nr 320/1, na której zainteresowany zamierza realizować inwestycję, znajduje się na - obszarze jednostki planistycznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B19MN, a projektowana modernizacja drogi dojazdowej oraz podwórza polegać będzie na utwardzeniu ich nawierzchni. Organ na podstawie art. 107 Kpa odstąpił od uzasadnienia decyzji z uwagi na to, że uwzględniała ona w całości wniosek strony.

Od powyższej decyzji odwołanie wniósł Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich B. - Rejon Dróg Wojewódzkich w T. podnosząc, że nie zawiera ona informacji dotyczącej obsługi komunikacyjnej, planowanej inwestycji, od strony ul. G. Ponadto wskazał, że zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./ w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 71 poz. 838 ze zm./, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji graniczącej bezpośrednio z drogą może być wydana po uzgodnieniu z zarządcą tej drogi. Następnie w piśmie z dnia 22.10.2002 r. wyjaśnił, że zjazd z działki nr 320/1 na ul. G., którego realizacja jest obecnie prowadzona na podstawie wydanego przez Wójta Gminy U. pozwolenia na budowę, dotyczył innego zagospodarowania nieruchomości. Był bowiem zaprojektowany i uzgodniony dla parterowego budynku gospodarczego, o wymiarach 3,0 m x 4,0 m o drewnianej konstrukcji i postawionego na okres tymczasowy 4 lat. Jak wynika z ustaleń Zarządu Dróg Wojewódzkich Aleksander J. zmienił przeznaczenie nieruchomości na działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu hurtowni, co znacznie zwiększa nasilenie ruchu samochodów ciężarowych.

Decyzją z dnia 19 grudnia 2002 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 7, art. 77 par. 1 i art. 80 Kpa w zw. z art. 138 par. 2 Kpa, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ podał, że decyzja organu I instancji podlega uchyleniu, jednak z przyczyn innych niż podane w odwołaniu.

Zasadne, jest twierdzenie odwołującego, iż zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./ decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana, jest po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi. Do takich przepisów szczególnych należy również ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 71 poz. 838 ze zm./. W postępowaniu określonym w art. 35 ust. 4 cyt. ustawy o drogach publicznych, zarząd drogi określa miejsce włączenia ruchu drogowego, spowodowanego zabudową wzdłuż tej drogi. W niniejszej sprawie nie znajduje jednak potwierdzenia stanowisko odwołującego, że realizowany obecnie przez Aleksandra J. zjazd z działki nr 320/1 był zaprojektowany i uzgodniony dla tymczasowego budynku gospodarczego. Jak wynika z załączonego do akt sprawy, opracowanego w marcu 1999 r. projektu budowlanego zjazd z drogi numer 44426 U.-S. na działkę nr 320/1 został zaprojektowany w oparciu o warunki ustalone w decyzji Naczelnego Dyrektora Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w B. z dnia 22.12.1998 r. Z projektu wynika, że jest to projekt budowlany, branży drogowej, dla budynku jednorodzinnego z częścią gospodarczą na działce nr 320/1, dla projektowanego zjazdu zostało wydane pozwolenie na budowę, które uprawomocniło się 28.04.1994 r.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Drogi publiczne
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. w Bydgoszczy