Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Tezy

1. Użyte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, określenie "z powołaniem się" ma takie znaczenie, iż wystarczy, że podmiot dysponujący taką informacją powoła się na wymieniony w tym przepisie przedmiot ochrony, aby wyłączyć możliwość kontroli przez sąd administracyjny.

2. Sąd administracyjny nie może kontrolować w takim przypadku legalności decyzji i badać czy wskazana przesłanka rzeczywiście wystąpiła.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 września 2004 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Stowarzyszenia ISOC Polska sekcja Ruch na Rzecz Wolnego Oprogramowania od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2004 r. II SA 3732/03 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia ISOC Polska sekcja Ruch na Rzecz Wolnego Oprogramowania na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 sierpnia 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 stycznia 2004 r. II SA 3732/03 odrzucił skargę Stowarzyszenia ISOC Polska na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 sierpnia 2003 r. (...), odmawiającą udostępnienia informacji publicznej o specyfikacji technicznej formatu KSI MAIL, wykorzystywanego przez program płatnik - przekaz elektroniczny, służący do wymiany dokumentów płatników składek ZUS.

W decyzji ostatecznej organ powołał się na przepis art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, określający przypadki, w których prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu. Zalicza się do nich m.in. ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach innych /niż informacje niejawne/ tajemnic ustawowo chronionych /ust. 1/ oraz ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy /ust. 2/.

Zasady takiej innej ochrony - w zakresie dotyczącym informacji określonych wnioskiem Stowarzyszenia ISOC - wynikają z przepisów art. 36, art. 47 i art. 47a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. nr 137 poz. 887 ze zm./. W powołanych przepisach ustawa zobowiązuje płatników składek /obowiązkowo - zatrudniających ponad 5 ubezpieczonych, a w pozostałych opcjonalnie/ do sporządzania dokumentów określonych w tej ustawie /zawierających m.in. dane ustawowo chronione w tym tzw. dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia/ w formie dokumentu elektronicznego i przekazywanie poprzez teletransmisję z programu informatycznego, udostępnianego przez Zakład płatnikom składek. Zgodnie z art. 47a ust. 6 ustawy Zakład jest również uprawniony do przekazywania informacji płatnikom składek w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych przy wykorzystaniu tej samej specyfikacji.

Dane te stanowią dane osobowe ustawowo chronione. Udostępnienie ich mogłoby spowodować istotne zakłócenia w procesie systemu zasilania KSI MAIL, narazić na naruszenie tajemnicę służbową zakładu oraz ustawową wyłączność programu udostępnianego przez ZUS. Niezależnie od tego moduł ten objęty jest tajemnicą przedsiębiorcy z uwagi na zawartą w dniu 10 października 1997 r. umowę pomiędzy Zakładem "PS" SA o zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego systemu informatycznego dla ZUS. W umowie tej Zakład zobowiązał się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z przekazaną technologią i zawartymi w KSI rozwiązaniami.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego, nadanej przez Stowarzyszenie ISOC w dniu 29 września 2003 r., zawarto zarzuty naruszenia prawa w decyzji poprzez błędne uznanie, iż ustawodawca ustalił wyłączność programu udostępnianego do teletransmisji danych. Skarżący zarzucił też decyzji naruszenie prawa przez bezzasadne uznanie, że ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustanawia ochronę tajemnic ustawowo chronionych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz, że zobowiązanie do utajnienia wszystkich informacji stanowi ważne zobowiązanie umowne ZUS, a zakres utajnienia tej informacji stanowi prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorcy. Ponadto zarzucono tej decyzji naruszenie art. 7 Kpa, przez brak wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy i brak rozważenia czy nie zachodzi możliwość ujawnienia żądanej informacji, naruszenie art. 12 par. 1 Kpa przez zaniechanie wnikliwego zbadania sprawy z udziałem skarżącego, a także wydanie decyzji naruszającej interes społeczny, polegający na popieraniu możliwości nieodpłatnego tworzenia przez grupy obywateli oprogramowania realizującego obowiązki nałożone przez ustawodawcę bez monopolistycznej pozycji jednego systemu operacyjnego.

Strona 1/6