Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie odwołania Dyrektora Gimnazjum Publicznego w W.
Tezy

1. Zarządzenia obok decyzji administracyjnych są prawną formą, w jakiej wójt może podejmować władcze rozstrzygnięcia. Skoro art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 ze zm./ nie wskazuje formy decyzji administracyjnej dla odwołania dyrektora szkoły, to oznacza to, że następuje ono w formie zarządzenia wójta /burmistrza, prezydenta miasta/.

2. Powołanie bądź odwołanie dyrektora szkoły jest sprawą z zakresu administracji publicznej z wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z ingerencją nadzorczą wojewody. Dlatego zarządzenie burmistrza w sprawie odwołania dyrektora szkoły podlega nadzorowi wojewody.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2004 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wójta Gminy W. od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 30 grudnia 2003 r. II SA/Lu 1510/03 w sprawie ze skargi Wójta Gminy W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z dnia 29 października 2003 r. (...) w przedmiocie odwołania Dyrektora Gimnazjum Publicznego w W. - oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6145 Sprawy dyrektorów szkół
Inne orzeczenia z hasłem:
Samorząd terytorialny
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2003 r., II SA/Lu 1510/03, oddalono skargę Wójta Gminy W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z dnia 29 października 2003 r. w przedmiocie odwołania Dyrektora Gimnazjum Publicznego w W.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył, że przed nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm./, dokonaną ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz.U. nr 113 poz. 984/, - odwołanie dyrektora szkoły w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 ze zm./ następowało w formie uchwały zarządu gminy. Bezsporne przy tym było, że Wojewoda mógł na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzić nieważność takiej uchwały z powodu jej sprzeczności z unormowaniem z art. 38 ustawy o systemie oświaty. W wyniku wspomnianej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, wśród organów gminy nie występuje już zarząd, a jego funkcje przejął wójt /burmistrz, prezydent/. Odpowiednikiem uchwał kolegialnego organu, jakim był zarząd, są obecnie zarządzenia wójta /burmistrza, prezydenta/. Zmiana powołanych przepisów nie spowodowała jednak, w ocenie Sądu, ograniczenia względnie zmiany uprawnień nadzorczych wojewody /taki pogląd wyrażono już w wyroku NSA z dnia 24 października 2003 r. II SA/Lu 1208/02 - nie publ./. Art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w jego obecnym brzmieniu, upoważnia organ nadzoru do stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy, sprzecznych z prawem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia mu uchwały lub zarządzenia w trybie określonym w art. 90 tej ustawy.

Ponadto Sąd stanął na stanowisku, że przez zarządzenia wójta gminy należy rozumieć wszystkie akty wójta poza decyzjami administracyjnymi bez względu na nazwę, jaką wójt nada swemu rozstrzygnięciu. Zarządzenia te bowiem są obok decyzji administracyjnych prawną formą, w jakiej wójt może podejmować władcze rozstrzygnięcia. Skoro art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 ze zm./ nie wskazuje formy decyzji dla odwołania dyrektora szkoły, to oznacza to, iż następuje ono w formie zarządzenia wójta /burmistrza, prezydenta miasta/. Sąd uznał także, że organ nadzoru w sposób wnikliwy i szczegółowy dokonał analizy postawionych Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w W. zarzutów i w sposób przekonywujący wykazał, że nie można uznać, iż w stosunku do Bogdana B. zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty do odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w W., bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego.

Powyższy wyrok z dnia 30 grudnia 2003 roku zaskarżony został skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przez Wójta Gminy W., reprezentowanego przez radcę prawnego Helenę H., na podstawie art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6145 Sprawy dyrektorów szkół
Inne orzeczenia z hasłem:
Samorząd terytorialny
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny