Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
Tezy

1. Sprawy ustalania przez organ gmin cen i opłat za świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej mają charakter spraw z zakresu administracji publicznej, w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./.

2. W zakresie wykonywania zadań publicznych związanych ze wspólnym mieniem gmin warszwskich mających znaczenie dla całego m.st. Warszawy lub kilku gmin warszawskich organem samorządu, w tym także organem stanowiącym, jest - do czasu utworzenia związków komunalnych - Zarząd m.st. Warszawy /art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy - Dz.U. nr 48 poz. 195 ze zm./.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie sprawy ze skargi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów" w W. na uchwałę Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 1998 r. (...) w przedmiocie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie strona 1/5

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów" w W. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę Zarządu m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 1998 r. (...) w sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków upatrując podstawy do wniesienia skargi w przepisie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./.

Strona skarżąca podniosła, iż stosownie do przepisu par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków /Dz.U. nr 151 poz. 716 ze zm./ opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustala rada gminy w odniesieniu do urządzeń stanowiących własność gminy i komunalnych osób prawnych. W myśl przepisu par. 6 tego rozporządzenia jego przepisy stosuje się odpowiednio do zadań wykonywanych przez związki komunalne oraz m.st. Warszawa oraz w ramach porozumień komunalnych. Zaskarżona uchwała została zatem wydana przez organ do tego nie uprawniony. Zarząd m.st. Warszawy powołał się na przepis art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy /Dz.U. nr 48 poz. 195 ze zm./ uznając, iż stanowi on podstawę do wydania kwestionowanej uchwały przez ten organ, podczas, gdy stosownie do jego treści do czasu utworzenia związków komunalnych dobrowolnych lub w trybie art. 6 ust. 3 /związki obligatoryjne tworzone przez Radę Ministrów na wniosek Rady m.st. Warszawy/ przedsiębiorstwa, zakłady lub inne jednostki organizacyjne byłego Związku dzielnic - gmin Warszawy są podporządkowane i nadzorowane przez Zarząd m.st. Warszawy, co nie stanowi umocowania do wydawania przez Zarząd uchwał w sprawie ustalenia opłat. W ocenie strony skarżącej zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy - Warszawa jest związkiem komunalnym w rozumieniu ustawy o samorządzie terytorialnym. Związek ten tworzą gminy warszawskie wymienione w ustępie 2 i 3 tego artykułu. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy mienie byłego Związku dzielnic - gmin Warszawy, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stało się mieniem miasta stołecznego Warszawy. W tej sytuacji opłaty za wodę powinny być ustalane przez Radę miasta stołecznego Warszawy a nie przez Zarząd.

Pismem z dnia 19 lutego 1998 r. strona skarżąca wezwała Zarząd m.st. Warszawy do usunięcia naruszenia spowodowanego kwestionowaną uchwałą. Zarząd m.st. Warszawy uchwałą z dnia 24 marca 1998 r. oddalił zarzuty podniesione przez skarżącą w wezwaniu do usunięcia naruszeń.

W odpowiedzi na skargę Zarząd m.st. Warszawy podniósł, iż skarżąca Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Ursynów" nie ma interesu prawnego, który zostałby naruszony kwestionowaną uchwałą, bowiem jest ona adresowana wyłącznie do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji "jako akt o charakterze dyrektywnym". Podmioty takie jak skarżąca Spółdzielnia, których stosunki z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji mają charakter cywilnoprawny w świetle cytowanego w odpowiedzi na skargę orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego nie są legitymowane żadnymi przepisami prawa materialnego do wniesienia skargi na uchwałę w sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym.

Strona 1/5