Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński, Sędziowie Sędzia NSA Mirosława Rozbicka - Ostrowska, Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski (spr.), Protokolant Katarzyna Leśniowska, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 12 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi A. T. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w M. do rozpoznania wniosku A. T. z dnia 2 lutego 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz z odpisem prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w M. w rozpoznaniu wniosku A. T. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w M. na rzecz A. T. kwotę 100 ( słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Szkoły
Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 2 lutego 2012 r. A. T. dalej skarżący przesłał drogą elektroniczną do Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych (dalej Dyrektor) wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

1. Faktur za zakupiony w 2011 r. lekki olej opałowy;

2. Dokumentacji przetargowej z przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę lekkiego oleju opałowego (ogłoszenie o zamówieniu nr [...] dnia 16.12.2011 r.) w zakresie:

a. ofert złożonych przez wykonawców;

b. protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego;

c. umowy w sprawie zamówienia publicznego;

skarżący wskazał sposób i formę udostępnienia informacji tj. przesłać w formacie PDF lub kserokopie.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Dyrektor pismem z dnia 10.02.2012 r. nr [...] poinformował skarżącego, że zgodnie z obowiązującym w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych zarządzeniem strona kserokopii A4 to koszt 0,25 PLN; stawka ta dotyczy również pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Liczba kopii to 97 szt. x 0,25=24,25. Wnioskowane dokumenty zostaną przesłane po zaksięgowaniu wpłaty.

Pismem z dnia 13 marca 2012 r. skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Dyrektora wnosząc o zobowiązanie go do udostępnienia informacji publicznej o jaką wystąpił.

W uzasadnieniu podał, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej ustawa udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o konieczności poniesienia przez podmiot dodatkowych kosztów. Ponieważ w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia skarżący nie wycofał i nie zmienił wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji podmiot zobowiązany był do udostępnienia informacji po upływie 14 dni od daty powiadomienia o wysokości opłaty (por. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2010 r., I OSK 558/2010).

Termin ten upłynął w dniu 2.03.2012 r. co oznacza, że od dnia 5.03.2012 r. podmiot pozostaje w bezczynności.

Ponadto wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej powinna każdorazowo odpowiadać rzeczywistym poniesionym przez organ kosztom udostępnienia informacji. W orzecznictwie sądów utrwalił się pogląd, że wszelkie opłaty wprowadzone w formie stawek ryczałtowych stanowią naruszenie art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy.

"Przepis ten tylko w sytuacjach wyjątkowych upoważnia organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej do pobrania opłaty, jeżeli sposób udostępnienia informacji wskazany we wniosku osoby żądającej dostępu do takiej informacji powoduje powstanie dodatkowych kosztów. Taka regulacja ustawowa oznacza, że pobieranie opłaty przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji stanowi wyjątek od zasady bezpłatności dostępu do informacji publicznej, ustalonej w art. 7 ust. 2 ustawy. Treść tego przepisu musi więc być tłumaczona według wykładni zawężającej. Prawo do pobierania opłaty może zatem dotyczyć tylko dodatkowych kosztów związanych z żądanym sposobem udostępnienia informacji."

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Szkoły