Sprawa ze skargi na bezczynność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o z siedzibą w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Lidia Serwiniowska Sędzia NSA Julia Szczygielska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia Mieszkańców ,,[...]" z siedzibą w P. na bezczynność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o z siedzibą w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I.zobowiązuje Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o z siedzibą w B. do rozpoznania wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców ,,[...]" z siedzibą w P. z dnia 19 stycznia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w B. w rozpatrzeniu wniosku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o .o z siedzibą w B. na rzecz skarżącego Stowarzyszenia Mieszkańców ,,[...]" z siedzibą w P. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/5

Wnioskiem z dnia 19 stycznia 2015 r. Stowarzyszenie Mieszkańców "[...] " z/s w P., dalej: strona skarżąca, wystąpiła do [...] Sp. z o.o. w B., dalej: podmiot zobowiązany, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1.kiedy były zmieniane stawki opłat wobec najemców za: centralne ogrzewanie, czynsz, zimną wodę, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości. Na podstawie jakich dokumentów i przez kogo,

2.kto i na podstawie jakich dokumentów zawiera umowy o najem lokali mieszkalnych z osobami fizycznymi w zasobie TBS? Jaki funkcjonuje w tym przedmiocie mechanizm,

3.ile i jakie były zawierane umowy spółki TBS z podmiotami zewnętrznymi na wynajem pomieszczeń innych niż mieszkania, np. lokale użytkowe? Jaki spółka uzyskała z tego tytułu dochód i na jaki cel został on spożytkowany? Należy wskazać każdy rok z osobna, kontrahenta, uzyskaną kwotę,

4.w jaki sposób zarobek wskazany w pkt. 3 wpływa na obniżenie stawek za czynsz w lokalach mieszkalnych,

5.jaką kwotę uzyskała spółka tytułem funduszu remontowego, który ujęty jest w opłatach czynszowych?

6.na jaki okres została zawarta umowa z dzierżawcami lokali przy ul. S./S. gdzie znajduje się Straż Miejska oraz salon meblowy,

Powyższych informacji strona skarżąca domagała się za okres od stycznia 2005 r. do grudnia 2014 r. W dalszej części wniosku domagano się:

1.wskazania w jaki sposób obliczane jest zapotrzebowanie na uzyskanie cieplej wody użytkowej (c.w.u.) w okresie 2005-2014 r. we wszystkich budynkach zasobu z podziałem na te zasilane z własnych kotłowni oraz z PEC,

2.wskazanie w jaki sposób jest obliczane zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie w zasobach w okresie 2005-2014 r. we wszystkich budynkach zasobu z podziałem na te zasilane z własnych kotłowni ora z PEC,

3.załączenie opinii związanych z w/w, jeśli były wykonane,

4.wskazania jakiej pojemności bojlery z przeznaczeniem na magazynowanie oleju opałowego znajdują się w zasobach TBS, z rozbiciem na poszczególne osiedla,

5.udostępnienia pełnej dokumentacji szkodowej od firm ubezpieczeniowych za szkody popowodziowe w latach 2010-2014 r. w tym kosztorysy i odwołania spółki od przyznanych wysokości odszkodowań,

6.udostępnienie zleceń, kosztorysów i umów do firm zewnętrznych na naprawę szkód popowodziowych w latach 2010-2014 r.,

7.kto pokrywa koszt utrzymania oświetlenia i doprowadzenia oświetlenia do boiska "orlik" i wiatry grillowej w O., ul. B.,

8.ile kosztuje utrzymanie zabudowań "orlik" i wiata grillowa z tytułu podatku w O., ul. B. i kto ten koszt ponosi,

9.załączenie wykazu wolnych lokali w zasobie TBS na chwilę obecną,

10.jakie zostały podjęte działania przez zarząd TBS w związku ze zgłaszanymi oczekiwaniami zgłoszonymi pismami w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2014 r.

przez Stowarzyszenie Mieszkańców " [...]", a te które nie zostały podjęte, dlaczego,

11.udostępnienie dokumentacji, uchwał, protokołów z Walnego Zgromadzenia Wspólników i posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej w okresie maj - grudzień 2014,

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne