Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie rygory natychmiastowej wykonalności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Wykowski Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka (spr.) Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2017 r. sprawy ze skargi I. B. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie rygory natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/3

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w [...] decyzją nr [...], z [...] września 2016 r. wydaną na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 82 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Regionalnej Drogi [...]" na odcinku od [...] w gminie [...] do ul. [...] w [...], jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr [...] i jednocześnie m.in. w punkcie IV nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Odwołanie od ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] września 2016 r. wniósł m.in. I. B..

Wnioskiem z 25 października 2016 r., I. B. uzupełnił odwołanie od decyzji z [...] września 2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] wnosząc o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego w punkcie IV ww. decyzji.

Postanowieniem z [...] lutego 2017 r., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 135 w zw. z art. 123 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z 25 października 2016 r. I. B. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2016 r., odmówił wstrzymania natychmiastowej wykonalności ww. decyzji.

Wezwaniem z 1 marca 2017 r., które wpłynęło do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 6 marca 2017 r., I. B. wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa w rozpoznaniu środka odwoławczego w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2016 r.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z 4 kwietnia 2017 r. wyjaśnił, że brak jest podstaw do rozpatrzenia odwołania w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2016 r. osobnym rozstrzygnięciem, poprzedzającym wydanie decyzji kończącej postępowanie odwoławcze.

Pismem z 27 kwietnia 2017 r., I. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rozpoznaniu środka odwoławczego w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2016 r. W skardze podniósł, że decyzja RDOŚ została zaskarżona w całości, czyli również w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Pismem z 25 października 2016 r. wniesiono o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Pismem z 29 listopada 2016 r. uzupełniono braki formalne. Od tego momentu minęło 5 miesięcy, w których wniosek ten powinien być rozpoznany. Specyfika tej instytucji prawa administracyjnego ma to do siebie, że nie może być rozpoznawana wraz z rozstrzygnięciem końcowym dotyczącym odwołania od decyzji organu I instancji. Rozpoznanie zaskarżenia rozstrzygnięcia dotyczącego nadania natychmiastowej wykonalności powinno się ograniczyć jedynie do zbadania przesłanek z art. 108 k.p.a.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne