Sprawa ze skargi na bezczynność i Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Grossmann Sędziowie WSA Ewa Kręcichwost - Durchowska WSA Anna Jarosz (spr.) Protokolant st.sekr.sąd. Justyna Hołyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2015 r. sprawy ze skargi S. W. na bezczynność i Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy Tarnowo Podgórne do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] lipca 2014 r., w terminie 14 dnia od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Wójta Gminy Tarnowo Podgórne na rzecz skarżącego S. W. kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia [...] maja 2015 r. S. W. (zwany dalej: skarżący) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność "Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym", której upatrywał w braku odpowiedzi na jego pismo z dnia [...] lipca 2014 r. W piśmie tym, załączonym do skargi, skarżący zwrócił się do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne (zwanego dalej: wójt) o podanie wszystkich uchwał dotyczących planów miejscowych aktywizacji gospodarczej, w których renta planistyczna została uchwalona na poziomie poniżej 30%.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że wnosi o jej oddalenia, argumentują, że w dniu [...] sierpnia 2014 r. do skarżącego została wysłana odpowiedź. Pismo to zostało załączone do skargi. Wynika z niego, że skarżącego poinformowano, iż zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in. stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, zwaną rentą planistyczną. Dalej organ wskazał, iż wobec powyższego informacje o wysokości stawki renty planistycznej każdorazowo zamieszczane są w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie wskazano skarżącemu, że uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (legalności), jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym na dzień wniesienia skargi: 28 maja 2015 r.; zwanej dalej: Ppsa), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 Ppsa, tj. mających za przedmiot: (1) decyzje administracyjne; (2) postanowienia w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; (3) postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; (4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także. Stosownie do generalnej reguły z art. 134 § 1 Ppsa sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną. Oznacza to, że bierze pod uwagę wszelkie naruszenia prawa, a także wszystkie przepisy, które powinny znaleźć zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, niezależnie od żądań i wniosków podniesionych w skardze.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy