Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Radzicka Sędziowie WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.) WSA Maciej Busz Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Walocha po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 grudnia 2016 r. przy udziale sprawy ze skargi R. P. na bezczynność Starosty O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Starostę O. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] lipca 2016 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w pkt I wyroku; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Starosty O. na rzecz skarżącej R. P. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/8

W dniu [...] sierpnia 2016 r. skarżąca R. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Starosty w sprawie udostępnienia informacji publicznej domagając się zobowiązania organu do rozpoznania w terminie ustawowym wniosku skarżącej o udostępnienie informacji publicznej, stwierdzenia, że organ dopuścił się w sprawie bezczynności oraz zasądzenia od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała, że złożonym drogą elektroniczną wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] lipca 2016 r. zwróciła się do Starosty o przesłanie na wskazany we wniosku adres mailowy umowy lub umów cywilnych zawartych przez powiat z adwokatem lub radcą prawnym albo z kancelarią adwokatów, radców prawnych albo kancelarią adwokatów i radców prawnych dotyczących stałej obsługi prawnej powiatu w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, albo przesłanie informacji, że umowy takie nie zostały zawarte.

Dalej skarżąca wskazała, że w terminie przewidzianym ustawą organ, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie udostępnił wnioskowanej informacji w żądanej formie, ani też nie wydał decyzji o odmowie jej udzielenia, ewentualnie decyzji o umorzeniu postępowania.

W odpowiedzi na skargę Starosta wniósł o oddalenie skargi wskazując, że wnioskowana przez skarżącą informacja stanowi informację przetworzoną. W dalszej części odpowiedzi na skargę organ powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne wyjaśnił dlaczego w niniejszej sprawie mamy do czynienia z informacją przetworzoną.

Organ podkreślił, iż z uwagi, że skarżąca nie wykazała interesu publicznego w uzyskaniu informacji przetworzonej, organ nie mógł takiej informacji udzielić.

Ponadto organ wskazał, że nie mógł również wydać decyzji z uwagi na fakt, iż wniosek nie zawiera własnoręcznego podpisu skarżącej.

W piśmie procesowym z dnia [...] listopada 2016 r. skarżąca wskazała, że zebranie umów nie jest czynnością polegająca na przetworzeniu. Ponadto skarżąca wyjaśniła, że nie miała obowiązku bez wezwania wykazywać interesu publicznego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 - dalej "Ppsa"), kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje m.in. rozpatrywanie skarg na bezczynność organów. W takich przypadkach, kontroli poddany jest brak aktu lub czynności w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie w określonym przez prawo terminie. Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie mają znaczenia powody, dla jakich akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, jak również, czy bezczynność organu spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta