Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu A Sp. z o.o. w M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Uzasadnienie strona 2/18

W dalszej kolejności podał, że pismem z dnia 8 września 2015 r. Zakład ustosunkował się odpowiednio do każdego punktu zawartego w jego wniosku, czy też skonstruowanego w nim żądania. Zaznaczył przy tym, że w ocenie Spółki informacje zawarte w pkt 1 a) oraz 2 b) nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, a stanowią dokument prywatny. Odnośnie pkt 1 b) Zakład stwierdził, że korespondencja między [...] a właścicielem działki jest dokumentem wewnętrznym i nie podlega udostępnieniu. Z kolei odnośnie pkt 1 c) Spółka wskazała, iż nie ma możliwości podłączenia budynku do miejskiej kanalizacji sanitarnej z pominięciem działki [...]. Podała przy tym adres strony internetowej, pod którym można znaleźć informacje dotyczące projektów budowy kanalizacji miejskiej. W dalszej kolejności, co zaakcentował, Spółka odpowiedziała, iż sieć została wykonana ze środków publicznych, podając łączną kwotę przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o ostatni punkt przedmiotowego wniosku, Spółka zamieściła adres strony internetowej, pod którym można znaleźć projekt budowlany ukazujący warunki techniczne dla budowy miejskiej kanalizacji sanitarnej na wskazanej działce.

W tych okolicznościach autor skargi - za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - podał, że warunkiem udostępnienia informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest spełnienie przesłanek podmiotowych i przedmiotowych - tak WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 stycznia 2014 r. o sygn. akt II SAB/Wa 311/13, wszystkie przywoływane w uzasadnieniu orzeczenia sądów administracyjnych są dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl.

W wyroku tym, na co zwrócił uwagę, stwierdzono, że "ustawa znajduje zastosowanie jedynie w sytuacjach, gdy spełniony jest jej zakres podmiotowy i przedmiotowy. Zakres podmiotowy wyznacza wykonywanie zadań publicznych przez adresata wniosku (art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej), zaś zakres przedmiotowy obejmuje pojęcie <informacji publicznej> (art. 1 ust. 1 i art. 6 tej ustawy)".

W przedmiotowej sprawie - jego zdaniem - nie ulega wątpliwości, iż Zakład A Sp. z o.o. jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej na gruncie art. 4 udip. Z informacji, które można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta M. wynika, iż jest to spółka, w której 100 % udziału należy do gminy. Zatem jest to podmiot dysponujący majątkiem publicznym, co do którego stosuje się reżim ustawy o dostępie do informacji publicznej. Na potwierdzenie tego stanowiska przykładowo wskazał wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt I OSK 1421/14, w którym przyjęto że "(...) Spółka jest osobą prawną, ustanowioną przez jednostkę samorządu terytorialnego, która gospodaruje mieniem komunalnym, należącym w 100% do m.st. Warszawy. Zgodnie zaś z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Skoro majątek Spółki, jest w całości majątkiem komunalnym i (...) wykonuje także zadania publiczne, to jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej".

Strona 2/18
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne