Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu A Sp. z o.o. w M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędziowie Sędzia WSA Beata Kozicka (spr.) Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 19 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi A.W. na bezczynność Zakładu A Sp. z o.o. w M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/18

W skardze z dnia 1 września 2015 roku na bezczynność Zakładu A Sp. z o.o. w M. (dalej także: Zakład, Spółka,[...]) skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - A. W., zarzucił naruszenie przez ten podmiot art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.) oraz art. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej: ustawa lub udip).

W jego ocenie bezczynność polegała na nie udostępnieniu mu - na skutek jego wniosku - informacji publicznej w zakreślonych w nim granicach. Formułując zarzut jej autor wniósł o:

1) zobowiązanie Zakładu A Sp. z o.o. do wykonania wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi,

2) zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadniając skargę strona skarżąca przedstawiła w niej przebieg zdarzeń poprzedzających jej złożenie wraz z ich oceną prawną, według chronologii historycznej. Posługując się w niej metodą historyczno-dogmatyczną. W tych ramach - jej autor - odnotował, że w dniu 1 września 2015 r. przesłał do Zakładu drogą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji publicznej wskazując w nim, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosi o udzielenie informacji dotyczącej:

"1. Przyłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej budynku przy ulicy [...] w M.:

a. Kopii pisma [...] Sp. z o.o. do właściciela działki [...] dotyczącej wyrażenia zgody na wejście w teren wraz z kopią odpowiedzi na pismo.

b. Kopii wszystkich dokumentów wewnętrznych (notatki, karty decyzji, itp.) dotyczących przyłączenia w/w budynku do kanalizacji miejskiej.

c. Wnoszę o udzielenie informacji w zakresie możliwości podłączenia budynku do miejskiej kanalizacji sanitarnej z pominięciem działki [...] opcjonalnie wnoszę o udostępnienie projektu budowy kanalizacji miejskiej.

2. Sieci kanalizacji miejskiej na działce nr [...] w M.:

a. Wnoszę o udzielenie Informacji czy sieć została wykonana ze środków publicznych, a jeśli tak to w jakiej wysokości koszty ze środków publicznych zostały poniesione.

b. Wnoszę o udostępnienie pełnej korespondencji pomiędzy właścicielem działki [...] a [...] Sp. z o.o. poprzedzającej budowę kanalizacji miejskiej na działce [...]

c. Wnoszę o udzielenie informacji o warunkach (kopia warunków) technicznych dla budowy miejskiej kanalizacji sanitarnej na działce nr [...]

Jednocześnie - jak zaznaczył - wskazał, ażeby wymienione informacje zostały przesłane na adres e-mail w formie skanów.

Strona 1/18
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne