Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Uzasadnienie strona 7/7

Przesłanką przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego jest łącznie spełnienie kilku warunków w tym nieprzekroczenia kryterium dochodowego i faktycznego sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, konieczne jest, aby między rezygnacją z zatrudnienia a koniecznością sprawowania opieki istniał związek przyczynowy. Mają zatem rację organy obu instancji, że w przypadku skarżącej przesłanka kryterium dochodowego nie została spełniona. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł (art. 16a ust. 2 ustawy, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy i § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, Dz. U. z 2012 r., poz. 959).

Z akt sprawy wynika, że łączny miesięczny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę i osoby wymagającej opieki wynosi 2.012,91 zł, co w przeliczeniu na osobę w trzyosobowej rodzinie stanowi 670,97 zł. Wobec tego ustalona kwota przekracza ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego o 47,97 zł. W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyjątek z art. 16a ust. 3 ustawy, zgodnie z którym, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Przepis ten nie ma zastosowania, ponieważ w poprzednim okresie zasiłkowym (2011/2012) skarżąca nie była uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego, gdyż świadczenie to zostało wprowadzone do systemu wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych dopiero od 1 stycznia 2013 r. z tej racji wszystkie osoby ubiegające się o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2012/2013 nie będą mogły skorzystać z wyjątku określonego w art. 16a ust. 3 ustawy.

Sąd podziela stanowisko Kolegium, że organy orzekające są związane przepisami prawa. W przedmiotowej sprawie specjalny zasiłek opiekuńczy nie jest przyznawany w ramach uznania administracyjnego, a tym samym organy administracji są ściśle związane kryteriami określonymi w ustawie i tylko te mogą brać pod uwagę. Organy administracji nie mają możliwości odmowy zastosowania konkretnego aktu powszechnie obowiązującego z uwagi na jego ewentualną niezgodność z Konstytucją. Nie ulega wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niezgodności z Konstytucją RP, przepisu na podstawie której została wydana zaskarżona decyzja.

Sąd, kontrolując postępowanie organów obu instancji nie dopatrzył się naruszenia przez nie przepisów Konstytucji czy procedury administracyjnej wyrażonych w kpa. Zdaniem Sądu, zarzut naruszenia art. 7, art. 8, art. 77 § 1 kpa był zarzutem chybionym, albowiem organy zebrały i rozpatrzyły całość materiału dowodowego w sprawie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270), Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 7/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze