Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Uzasadnienie strona 3/7

W myśl art. 3 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych "dochód członka rodziny" to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b. W sprawie skarżącej wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego został złożony w okresie zasiłkowym 2012/2013, a to oznacza, że prawo do wnioskowanego świadczenia należy ustalić na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę strony i rodzinę osoby niepełnosprawnej w roku kalendarzowym 2011.

Dochód, w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy, to - po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób - przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że rodzina osoby sprawującej opiekę składa się ze skarżącej oraz jej męża [...], która w 2011 r. osiągnęła dochód pochodzący ze świadczenia rentowego męża skarżącej. Jak wynika z zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] 2013 r. ([...]) rodzina skarżącej w 2011 r. uzyskała dochód w wysokości 13.777,76 zł. Po pomniejszeniu dochodu o należny podatek - 211 zł, oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 1.239,96 zł, dochód netto uzyskany przez rodzinę skarżącej wyniósł 12.326,80 zł. Miesięczny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę wyniósł 1.027,23 zł.

Rodzina osoby wymagającej opieki jest jednoosobowa, która w 2011 r. osiągnęła dochód w kwocie 13.959,50 zł (zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] 2013 r. ([...]). Po pomniejszeniu dochodu o należny podatek - 875 zł, oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 1.256,32 zł, dochód netto uzyskany przez matkę wnioskodawczym wynosi 11.828,18 zł. Oznacza to, że miesięczny dochód rodziny osoby wymagającej opieki stanowi 985,68 zł

W świetle powyższych ustaleń należy stwierdzić, że łączny miesięczny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę i osoby wymagającej opieki wynosi 2.012,91 zł (1027,23 zł + 985,68 zł), co w przeliczeniu na osobę w trzyosobowej rodzinie stanowi 670,97 zł. Ustalona kwota przekracza ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego o 47,97 zł.

Jak już wyżej wskazano, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli dochód rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby tę opiekę sprawującej, w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium ustawowego, tj. 623 zł. Wyjątek od tej zasady przewidziany został w art. 16a ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Przepis ten nie mógł jednak mieć w rozpatrywanej sprawie zastosowania, ponieważ w poprzednim okresie zasiłkowym (2011/2012) [...] nie była uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego, bowiem świadczenie to zostało wprowadzone do systemu wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych dopiero od dnia 1 stycznia 2013 r. Taki stan rzeczy oznacza, że wszystkie osoby ubiegające się o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2012/2013 nie będą mogły skorzystać z wyjątku określonego w art. 16a ust. 3 ustawy.

Strona 3/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze