Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym Przewodniczący : Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński Sędziowie : Sędzia WSA Lidia Serwiniowska Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski (spr.) Protokolant : st. sekr. sądowy Dorota Hurman po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 12 lutego 2014 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiotem skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] 2013 r. nr [...], którą po rozpatrzeniu odwołania [...] (dalej: skarżąca) utrzymało w mocy decyzję, Starszego Administratora ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Prezydenta W. z dnia [...] 2013 r. nr [...] odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką - [...].

Wnioskiem z dnia 17 maja 2013 r. skarżący wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką.

Organ I instancji decyzją z dnia [...] 2013 r. nr [...] odmówił przyznania wnioskowanego specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W uzasadnieniu podał, że przyznanie wnioskowanego świadczenia uzależnione jest od spełnienia ustawowego kryterium dochodowego (623 zł). Dochód rodziny skarżącej (składającej się z wnioskodawczyni oraz męża) w 2011 r. wyniósł 12.326,80 zł (netto). Z kolei roczny dochód jednoosobowej rodziny osoby wymagającej opieki matki skarżącej za 2011 r. wyniósł 11.828,18 zł. Organ pierwszej instancji ustalił, że suma przeciętnych miesięcznych dochodów rodziny osoby sprawującej opiekę i dochodów rodziny osoby wymagającej opieki wynosi 2.012,92 zł, co w przeliczeniu na osobę stanowi 670,97 zł. Kwota ta przekracza ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze specjalnego zasiłku opiekuńczego. Z tej racji organ pierwszej instancji rozważył możliwość zastosowania zasady określonej w art. 16a ust. 3 ustawy, stwierdzono jednak, że w okresie zasiłkowym 2012/2013 wyjątek uregulowany w powołanym przepisie nie może mieć zastosowania, ponieważ w poprzednim okresie zasiłkowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługiwał skarżącej, gdyż jest to świadczenie wprowadzone do systemu świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2013 r.

W odwołaniu od decyzji organu I instancji z dnia [...] 2013 r. skarżąca podała, że jej matka legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zostało wydane na stałe. Zdaniem skarżącej powinna ona korzystać ze świadczenia z tytułu opieki nad matką do momentu do którego matka będzie wymagała opieki. Dalej zwróciła uwagę na zły stan zdrowia matki oraz na własne problemy zdrowotne. Podniosła, że będąc w trakcie leczenia nie mogła podjąć pracy zarobkowej, ani zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poinformowała, że kiedy stan zdrowia pozwolił jej na powrót do pracy zarobkowej, wówczas zaczęła chorować jej matka. Skarżąca stwierdziła, że w jej sytuacji istnieje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy rezygnacją z pracy a koniecznością zapewnienia stałej, nieprzerwanej opieki matce. Skarżąca wymieniła choroby, na które cierpi jej matka. Ponadto wyraziła swoje niezadowolenie spowodowane zmianą zasad korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego. Następnie podniosła, że odbierając jej zasiłek opiekuńczy "to jakby chorej osobie zabierać najlepszą opiekę, opiekę rodzonej córki, która pełni dyżur 24 godzinę na dobę, w niedzielę i święta bez wolnych sobót, bez urlopu". Zwróciła uwagę na trud i poświęcenie, jaki wkłada w opiekę nad matką oraz, że jest "na utrzymaniu męża który jest na rencie i miesięcznie pobiera na rękę 1.090,23 pln". Podniosła, że chciałaby pomóc mamie finansowo, lecz to wiązałoby się z brakiem możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Odwołująca się stwierdziła ponadto, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych są niezgodne z Konstytucją RP i z kartą osób niepełnosprawnych.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze