Sprawa ze skargi na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego, Inspektora Sanitarnego we W., w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej, ,
Uzasadnienie strona 2/15

Zgodnie z kartą oceny narażenia zawodowego z dnia 01.02.2006 r. T. D. pracując w [...] S.A. - Oddział Zakłady Górnicze "[...]" w L. w latach 1971-1988 był narażony na hałas o natężeniu od 80 do 105 dB. Od dnia 01.01.1989 r. do dnia 30.06.1994 r. odwołujący się pracował w narażeniu na hałas od 86 do 87 dB, a od dnia 01.07.1994 r. poziom hałasu na jaki był narażony T. D. nie przekraczał dopuszczalnych normatywów higienicznych i wynosił od 80 do 82,7 dB.

T. D. badany był w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w L., który dnia 22.10.1998 r. wydał orzeczenie lekarskie o nierozpoznaniu u niego choroby zawodowej - ubytku słuchu spowodowanego hałasem (poz. 15 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.11.1983).

Następnie, T. D. został skierowany na konsultację do Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. Dnia 17.05.1999 r. ww. Instytut wydał orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. Stwierdzono, iż obserwacja w kierunku zawodowego uszkodzenia słuchu jest negatywna.

Dnia 24.04.2002 r. D. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we W. Oddział w L. wydał uzupełniającą opinię lekarską znak: [...] w której podtrzymał dotychczasowe stanowisko, iż niedosłuchu stwierdzonego u T. D. nie należy wiązać przyczynowo z zawodowym środowiskiem pracy.

Następnie na podstawie ww. orzeczeń lekarskich i po przeprowadzeniu oceny środowiska pracy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w L. wydał dnia 25.06.2002 r. decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - zawodowego uszkodzenia słuchu (poz. 15 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.11.1983 r.) u T. D., z którą ww. się nie zgodził i wniósł odwołanie do organu II instancji.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we W. - Oddział w L. po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, dnia [...] wydał decyzję nr [...] utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji, którą T. D. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Dnia 16.03.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt 3 II SA/Wr 2902/02) uchylający zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, m.in. iż organy I i II instancji nie wyjaśniły wszechstronnie wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, tym uzasadnienia orzeczenia lekarskiego. Sąd podkreślił także, iż: "...oddziaływanie czynnika szkodliwego w środowisku pracy w postaci hałasu nie może być kwestionowane. Nadto ze sformułowań omawianego orzeczenia lekarskiego nie wynika wprost, że istotnie wykluczono wpływ środowiska pracy na ubytek słuchu u skarżącego (...). Zawarte w pozycji 15 wykazu chorób zawodowych wyrażenie 'uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu' oznacza, iż wystąpienie uszkodzenia zdrowia w postaci niedosłuchu oraz wykonywanie pracy w warunkach zagrożenia hałasem samo przez się uzasadnia zakwalifikowanie danego schorzenia jako choroby zawodowej (i to niezależnie od stopnia nasilenia), chyba że (...) organy wykażą w sposób nie budzący wątpliwości brak związku przyczynowo-skutkowego (...) Chodziłoby tu zwłaszcza o kategoryczne wyeliminowanie jakiegokolwiek wpływu hałasu, na który był narażony skarżący."

Strona 2/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny