Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia WSA Lidia Serwiniowska (spr.) Sędziowie : Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński Sędzia WSA Wanda Wiatkowska - Ilków Protokolant : starszy referent Katarzyna Leśniowska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 5 lutego 2014 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [....] r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II. przyznaje adwokatowi M.F. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. kwotę 295,20 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych w tym 23 % podatku VAT tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie strona 1/8

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z dnia [...] r. nr [...] wydaną, po rozpatrzeniu odwołania M. K. (dalej: skarżący), od wydanej z upoważnienia Starosty Powiatu [....], decyzji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w T. z dnia [...] r, nr [...] o umieszczeniu skarżącego na stałe w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w O. Ś., przy ul. [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu tej decyzji Kolegium wskazało, że prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w O. III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 grudnia 2011 r. (sygn. akt [...]), wydanym na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, umieszczono skarżącego w domu pomocy społecznej.

Decyzją z dnia [... r., nr [...], wydaną z upoważnienia Wójta Gminy [...] przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tej miejscowości, skierowano skarżącego do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w O. Ś.. W uzasadnieniu organ ten powołał się na prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16 grudnia 2011 r. (sygn. akt [...]). Decyzja ta jest ostateczna.

Pismem z dnia [..] r. nr [..], Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zawiadomił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w D. o umieszczeniu skarżącego na liście oczekujących na zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Wskazał, że przewidywany czas oczekiwania na miejsce wynosi około 3-5 miesięcy, przy czym czas ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Pismo to zostało przesłane do wiadomości skarżącego.

Wspomnianą decyzją Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie orzekł o umieszczeniu skarżącego na stałe w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych we wspomnianej miejscowości. W jej uzasadnieniu podał, że skarżący został skierowany do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych powyższą decyzją z dnia [...] r. W chwili obecnej znajduje się na pierwszym miejscu na liście osób oczekujących na zamieszkanie i Dom Pomocy Społecznej posiada aktualnie wolne miejsce.

Skarżący w odwołaniu od decyzji z dnia [...] r. o umieszczeniu go w Domu Pomocy Społecznej stwierdził, że nie wie, na jakiej podstawie umieszczono go w Domu Pomocy Społecznej. Podał, że jest osobą dobrze i samodzielnie funkcjonującą w codziennym życiu.

Strona 1/8