Sprawa ze skargi K. S. na czynność Starosty P. w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska Sędziowie: Sędzia NSA Bogumiła Skrzypczak Asesor WSA Ewa Kamieniecka - sprawozdawca Protokolant: Marzena Korokowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2005 r. sprawy ze skargi K. S. na czynność Starosty P. z dnia [...]r. w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/7

W dniu [...]r. K. S. zwrócił się do Starosty P. o wydanie wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu o numerze rejestracyjnym [...]na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu, z uwagi na zagubienie karty w trakcie remontu mieszkania.

Decyzją z dnia [...]r. nr [...]z upoważnienia Starosty P. Naczelnik Wydziału Komunikacji odmówił wydania wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu o numerze rejestracyjnym [...], wyjaśniając że § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu stosuje się w sytuacji, kiedy właściciel nie utracił pojazdu, a utracił tylko kartę pojazdu. Natomiast samochód marki Polonez Atu został wyrejestrowany na wniosek K. S. decyzją Starosty P. z dnia [...] r. nr [...] z powodu kradzieży przez nieustalonego sprawcę. Policja nie odnalazła skradzionego samochodu i według ewidencji pojazdów pojazd ten nie istnieje. Dla utraconego pojazdu nie może być również wydany wtórnik karty pojazdu z uwagi na treść § 2 rozporządzenia, gdyż w karcie nie można potwierdzić danych dotyczących rejestracji pojazdu ani też danych jego właściciela. Jednocześnie Starosta poinformował stronę o możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzającego że pojazd był zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w P. i była wydana dla niego karta pojazdu o numerze [...], a jego ostatnim właścicielem był wnioskodawca.

Po rozpatrzeniu odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. decyzją z dnia [...]r. nr [...]uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie pierwszej instancji, wyjaśniając że decyzja Starosty P. wydana została bez podstawy prawnej. Przepisy dotyczące wydawania kart pojazdów i ich wtórników nie przewidują bowiem formy decyzji do załatwienia wniosku strony w tym zakresie. Postępowanie o wydanie karty pojazdu, czy też jej wtórnika kończy się wydaniem dokumentu bez konieczności podejmowania decyzji administracyjnej. Brak jest podstawy prawnej do jej wydania. Czynności te są czynnościami materialno - technicznymi kończącymi się wydaniem dokumentu. Odmowa zaś następuje w formie pisma.

W piśmie z dnia [...]r. nr [...]z upoważnienia Starosty P. Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformował wnioskodawcę, że nie ma możliwości wydania wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu, ponieważ nie występuje żadna z przesłanek wymienionych w § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. Według organu wymieniony przepis stosuje się jedynie w przypadku, kiedy właściciel pojazdu nie utracił pojazdu, a utracił tylko kartę pojazdu. We wniosku z dnia [...]r. o wyrejestrowanie pojazdu, zainteresowany potwierdził utratę pojazdu w wyniku kradzieży przez nieustalonego sprawcę. Jednocześnie poinformowano zainteresowanego o możliwości potwierdzenia na wniosek strony faktu wydania karty pojazdu.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta