Sprawa ze skargi na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Sikorska (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków, Protokolant st. asystent sędziego Marcin Kuliś, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 27 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi [...] sp. z o.o. z/s w Z. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną decyzją z dnia [...], nr [...] D. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we W., działając na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.), art. 235¹ i art. 235² Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869 ze zm.), a także art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., po rozpatrzeniu odwołania zakładu pracy [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Z., dalej także strona skarżąca, od decyzji nr [...] Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Z. z dnia [...] o stwierdzeniu choroby zawodowej: przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół rowka nerwu łokciowego obustronnie (poz. 20.2 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych) u J. T., dalej także Pracownica - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu podał, że J. T., urodzona [...], pracowała kolejno:

- od 11.08.1980 r. do 29.09.1980 r. w Schronisku PTTK "[...]" w Z., jako pokojowa - bez narażenia na sposób wykonywania pracy obciążający kończyny górne z łokciami opartymi o podłoże,

- od 08.10.1980 r. do 30.11.1981 r. oraz 01.02.1984 r. do 31.08.1986 r. w B. Zakładach Papierniczych w B., jako pakowacz wyrobów papierniczych - bez narażenia na sposób wykonywania pracy obciążający kończyny górne z łokciami opartymi o podłoże (zakład zlikwidowany),

- od 01.12.1981 r. do 27.04.1982 r. w zakładzie Wytwarzanie i Szlifowanie Szkieł Ozdobnych i Krzyształów [...] w P., jako szlifierz - w narażeniu na sposób wykonywania pracy obciążający kończyny górne z łokciami opartymi o podłoże (zakład zlikwidowany),

- od 07.05.1982 r. do 15.09.1983 r. w Zakładach Tworzyw i Farb Przedsiębiorstwo Państwowe w Z. (obecnie [...] Spółka z o.o. z siedzibą w Z.), jako operator mechanicznej obróbki tworzyw i rozdzielca - bez narażenia na sposób wykonywania pracy obciążający kończyny górne z łokciami opartymi o podłoże,

- od 06.10.1983 r. do 31.12.1983 r. w Zespole Opieki Zdrowotnej w G., jako praczka - prasowaczka - bez narażenia na sposób wykonywania pracy obciążający kończyny górne z łokciami opartymi o podłoże,

- od 02.09.1986 r. do 31.05.2009 r. (od 01.06.2009 r. bez charakterystycznego narażenia zawodowego łączonego z podejrzeniem rozpatrywanej choroby zawodowej) w zakładzie [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Z., jako: monter, monter- skalowacz, monter-praser, monter-pakowacz - w narażeniu na sposób wykonywania pracy obciążający kończyny górne z łokciami opartymi o podłoże,

- od 15.01.1991 r. do 31.08.1992 r. (1/2 etatu) w Zakładzie Produkcyjno-Usługowo- Handlowym "[...]" w K., jako praczka - bez narażenia na sposób wykonywania pracy obciążający kończyny górne z łokciami opartymi o podłoże.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny