Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
Tezy

Praca na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być uznana za staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. /.../ Wójt (burmistrz, prezydent miasta), wykonując zadania gminy, określone przepisami prawa, z racji wykonywanej funkcji ma nadzór nad wykonywaniem zadań będących we właściwości gminy. Natomiast zadania gminy m.in. z pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, realizowane sa przez podmioty (jednostki organizacyjne) do tego powołane.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Lidia Serwiniowska, Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków, Protokolant Aneta Januszkiewicz, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 10 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta Lubina na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2009 r. nr NK.II.0911-14/412/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/12

Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27 lipca 2009 r. nr NK.II.0911-14/412/09, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdził nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina Nr P.0151-391/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia S. L. funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

W dniu 7 sierpnia 2008 r., działając na podstawie art. 4 ust. 4 obowiązującej w dacie wydania zarządzenia ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Prezydent Miasta Lubina wydał zarządzenie Nr P.0151-391/2008 w sprawie powierzenia S. L. funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Zarządzenie to wpłynęło do Wojewody Dolnośląskiego dnia 21 lipca 2009 r., przekazane na skutek wezwania zawartego w piśmie Nr NK.II.0915-14/85/09 z dnia 9 lipca 2009 r.

W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowego zarządzenia, organ nadzoru stwierdził, że zostało ono wydane z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań wójta należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Ponadto art. 4 pkt 2a ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, realizuje wójt (burmistrz prezydent miasta). Z kolei art. 3a ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych wskazuje, że nabór kandydatów na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizuje prezydent miasta. Co więcej nabór ten, zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest otwarty i konkurencyjny. Powyższe oznacza, że nabór w formie otwartego konkursu na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie przeprowadza Prezydent Miasta Lubina i jest on organem właściwym do zatrudnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Zdaniem Wojewody, oceniając legalność zarządzenia w sprawie powołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, należy mieć na uwadze nie tylko przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, określające ogólne wymagania dla osób sprawujących funkcje kierownicze, ale także regulacje ustawy o pomocy społecznej, która określa przesłanki, jakie musi spełniać osoba pełniąca tą funkcję. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba zatrudniana na podstawie art. 2 pkt 2-4, która spełnia wymagania określone w art. 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz dodatkowo 1) posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy: a) na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1, lub b) w służbie cywilnej, lub c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub e) na kierowniczych stanowiskach państwowych oraz 2) posiada wykształcenie wyższe. Dodatkowe wymagania dotyczące osoby pełniącej funkcję dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej ustawodawca zawarł w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowiąc, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Strona 1/12