Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej w W.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka, Sędziowie: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska (sprawozdawca), Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska, , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV w dniu 25 listopada 2020 r. sprawy ze skargi T.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej w W. oddala skargę w całości.

Uzasadnienie strona 1/15

Zaskarżoną decyzją, po rozpatrzeniu odwołania strony - T. G.(dalej jako stron, skarżąca), reprezentowanej przez pełnomocnika ([...]), od wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy W., decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W.z dnia [...] kwietnia 2019 r. ([...]) o odmowie skierowania skarżącej T.G. do Domu Pomocy Społecznej w W. - Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W.utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy przytoczył, że w wymienionej wyżej decyzji organu pierwszej instancji wskazano, że skarżąca przebywa w Domu Pomocy Społecznej w W. na podstawie umowy cywilnoprawnej, a w kosztach jej pobytu w tej placówce partycypują jej dwie córki. Organ pierwszej instancji powołał się na zasadę subsydiarności, w oparciu o którą powinny być udzielane świadczenia z pomocy społecznej i stwierdził, że skarżąca nie wymaga wsparcia ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W., gdyż zapewniła sobie opiekę w prywatnej placówce, wykorzystując własne możliwości oraz pomoc rodziny. Po rozpatrzeniu odwołania od tej decyzji, złożonego przez pełnomocniczkę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W.decyzją z dnia [...] czerwca 2019 r. ([...]) uchyliło wówczas zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Kolegium stwierdziło, że zgromadzony wtedy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W.materiał dowodowy jest niewystarczający do prawidłowego rozstrzygnięcia powyższej sprawy. Ta decyzja została zaskarżona w drodze sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który prawomocnym wyrokiem z dnia [...] października 2019 r. (IV SA/Wr [...]) uchylił decyzję SKO z dnia [...] czerwca 2019 r. Sąd stwierdził, że nie było przeszkód do samodzielnego ustalenia przez organ odwoławczy okoliczności, a tym samym nie było podstaw do zastosowania art. 138 § 2 k.p.a. Organ odwoławczy zlecił więc na podstawie art. 136 § 1 k.p.a organowi pierwszej instancji przeprowadzenie dodatkowego postępowania, w trakcie którego należało ustalić: czy skarżąca nadal przebywa w Domu Pomocy Społecznej w W.; jaki jest całkowity koszt jej utrzymania w tej placówce i jaka jest wysokość ponoszonej przez nią odpłatności; czy w opłatach za jej pobyt partycypują członkowie jej rodziny i jaka jest ich sytuacja materialna; czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. jest w stanie zapewnić stronie skarżącej miejsce w domu pomocy społecznej prowadzonym na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego oraz czy strona wyraża zgodę na skierowanie do takiego domu.

Strona 1/15