Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska, Sędziowie: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka, Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.), Protokolant: Asystent sędziego Marcin Jarecki, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 4 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi F w W. na decyzję Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/16

Postępowanie administracyjne w sprawie wszczęte zostało w dniu [...] lipca 2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. na skutek dokonanego przez lekarza z D. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we W. - Odział w W. zgłoszenia w dniu [...] lipca 2016 r. podejrzenia u E. K. ( dalej: uczestniczki postępowania ) - choroby zawodowej przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalnie ścięgna i jego pochewki zginacza palców III i IV ręki prawej (poz. 19.1 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych)

Organ I instancji przeprowadził dochodzenie epidemiologiczne, którego celem było ustalenie i ocena narażenia zawodowego uczestniczki postępowania u pracodawców. Uczestniczka postępowania była badana w D. Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we W. - Oddział W., który wydał orzeczenie lekarskie z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] o rozpoznaniu u uczestniczki postępowania choroby zawodowej - przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy: przewlekłe zapalnie ścięgna i jego pochewki zginacza palców III i IV ręki prawej (poz. 19.1). W uzasadnieniu powyższego orzeczenia jednostka I stopnia wskazała m.in. : z "wywiadu chorobowego wynika, że w 2015 r. po kliku miesiącach pracy na terenie zakładu A pacjentka zaczęła odczuwać przeskakiwanie w obrębie palca III i IV prawej ręki, w kolejnych miesiącach dolegliwości nasiliły się, pojawiły się bóle palców dłoni prawej, problemy z wykonywaniem precyzyjnych ruchów. Z powodu dolegliwości w okresie od [...] maja 2016 do [...] czerwca 2016 korzystała z zasiłku chorobowego, leczona w tym czasie w Poradni Ortopedycznej w W., gdzie rozpoznano palce strzelające III i IV ręki prawej. W dniu [...] czerwca 2016 r. w Gabinecie Ortopedycznym na terenie NZOZ [...] w W. wykonano zabieg uwolnienia pogrubiałego ścięgna zginaczy palców i po odbarczeniu uzyskano poprawę ruchomości. Obecnie po zabiegu pomimo ustąpienia strzelania palców występują dolegliwości bólowe. W czerwcu 2016 r. lekarz profilaktyk (...) nie podpisał zdolności do pracy w związku z podejrzeniem choroby zawodowej i skierował pacjentkę do tut. DWOMP. (...) Badania laboratoryjne wykonane w ramach diagnostyki różnicowej były w normie. Badaniem ortopedycznym rozpoznano stan po leczeniu operacyjnym zapalenia ścięgna i jego pochewki palca III i IV ręki prawej z poprawą funkcji ręki. Mając na uwadze narażenie zawodowe na sposób wykonywania pracy monotypię i konieczność wykonywania precyzyjnych ruchów zużyciem siły oraz mając na uwadze rozpoznanie przewlekłego zapalenia ścięgna zginacza palców III i IV ręki prawej (udokumentowane) wymagające leczenia operacyjnego rozpoznajemy zawodową etiologię schorzenia."

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny