Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w L. Ś. w przedmiocie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Sikorska Sędzia WSA Lidia Serwiniowska Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.) Protokolant Aleksandra Rygielska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 18 listopada 2008 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Powiatu w L. Ś. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń I. stwierdza nieważność § 4 ust. 3, § 7 ust. 4, § 8, § 11 ust. 1 we fragmencie "wyniki i jakość świadczonej pracy szkoły, zaangażowanie w realizację zadań statutowych jak i określonych w planie budżetowym szkoły, współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu L.", § 12 ust. 7, § 14 ust. 2 pkt 2, § 15 ust. 1, § 18 ust. 2, § 27 zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że w zaskarżonej części uchwała nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie strona 1/15

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 8, art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu w Lwówku Śląskim podjęła w dniu 24 kwietnia 2008 r. uchwałę Nr XIX/23/08 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego.

Pismem z dnia 24 czerwca 2008 r. Nr NK.II.0914-14/118/08 Wojewoda Dolnośląski, w oparciu o art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), wniósł o stwierdzenie nieważności następujących zapisów tej uchwały:

- § 4 ust. 3 z powodu istotnego naruszenia art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela;

- § 7 ust. 4 z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181);

- § 8 z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela;

- § 11 ust. 1 we fragmencie "wyniki i jakość świadczonej pracy szkoły, zaangażowanie w realizację zadań statutowych jak i określonych w planie budżetowym szkoły, współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lwóweckiego" z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela oraz § 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;

- § 12 ust. 7 z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela;

- § 14 ust. 2 pkt 2 z powodu istotnego naruszenia § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;

- § 15 ust. 1 z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela;

- § 18 ust. 2 z powodu istotnego naruszenia art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela;

- § 27 z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela.

Uzasadniając swe zarzuty Wojewoda Dolnośląski wskazał, że podejmując zaskarżoną uchwałę Rada zrealizowała obowiązek, jaki ustawodawca nałożył na organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego. Tym samym, Rada określiła dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego w roku kalendarzowym, wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także określiła szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określiła wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Strona 1/15