Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L.
Uzasadnienie strona 2/11

Stan faktyczny sprawy pozwala - w ocenie organu nadzoru na stwierdzenie, iż na mocy przedmiotowej uchwały nastąpiła w tym przypadku reorganizacja gminnej jednostki organizacyjnej, co reguluje art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wprawdzie ogólną kompetencję do tworzenia jednostek organizacyjnych gmina posiada na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tym niemniej przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym, nie może być rozpatrywany oddzielnie, w oderwaniu od norm innych aktów ustawowych, które materię związaną z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją jednostek organizacyjnych doprecyzowują i uszczegóławiają, co w niniejszej sprawie oznacza regulacje określone m.in. w ustawie o pomocy społecznej.

W ocenie organu nadzoru analiza stanu prawnego prowadzi do wniosku, że postanowienie o usytuowaniu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L było niezgodne z ówcześnie obowiązującym brzmieniem ustawy o pomocy. Organ zwrócił uwagę na zawarty w art. 2a ust. 1 w/w ustawy o pomocy społecznej, słownik pojęć używanych w tej ustawie, a szczególnie na zdefiniowane w pkt 7 tego artykułu pojęcie "jednostek organizacyjnych pomocy społecznej", przez które należy rozumieć "regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa socjalnego, ośrodki wsparcia, ośrodek interwencji kryzysowej". Z kolei przez dom pomocy społecznej należy rozumieć jednostkę, świadczącą na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiającą korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (art. 2a ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej).

Dalej organ podkreślił, że domy pomocy społecznej będące jedną z form organizacyjnych pomocy społecznej, w myśl art. 19a ustawy o pomocy społecznej mogą prowadzić również, po uzyskaniu zezwolenia wojewody, organy jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań tej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej należy zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu (art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Strona 2/11