Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L.
Uzasadnienie strona 11/11

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L działa w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L"

3) statut będący załącznikiem do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

Reasumując, Sąd uznał za prawidłową przyjętą przez organ nadzoru wykładnię art.2a ust.1 pkt 7 w/w ustawy o pomocy społecznej, przyjmując tym samym, że zaskarżone, a cyt. wyżej postanowienia opisanej wyżej uchwały z dnia 27 września 1999r. naruszają w sposób istotny prawo, gdyż w niniejszej sprawie - w istocie ma miejsce połączenie różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, adresowanych do odmiennego kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania pomocy, jak też i realizujących inne zadania związane z pomocą społeczną.

W konsekwencji powyższego nie mogły ostać się w obrocie prawnym także postanowienia zamieszczone w załączniku do przedmiotowej uchwały, dot. tytułu statutu we fragmencie: "Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L", § 1 we fragmencie "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L", a także § 10, § 11, § 12 i § 13, a dotyczące tak nadzoru, jak i struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej.

Ustosunkowując się do argumentacji strony przeciwnej zawartej w odpowiedzi na skargę, stwierdzić należy, że podniesiona tamże argumentacja, z przyczyn wyżej wskazanych, nie ma istotnego znaczenia w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 147 § 1 p.p.s.a w związku z art.94 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, Sąd orzekł jak w pkt I sentencji. Rozstrzygnięcie o kosztach oparte zostało na przepisie art.200 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

H.B.29.12.2014 r.

Strona 11/11