Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Julia Szczygielska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Mirosława Rozbicka - Ostrowska Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski Protokolant specjalista Jolanta Pociejowska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L. I. stwierdza niezgodność z prawem : - § 1 oraz § 2 pkt 1 i 2 zaskarżonej uchwały - tytułu Statutu we fragmencie: ,, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.", - § 1 we fragmencie ,,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L.",§ 10, § 11, § 12 i § 13 załącznika do zaskarżonej uchwały; II. zasądza od Miasta L. na rzecz Wojewody D. kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie strona 1/11

W dniu 27 września 1999r. Rada Miejska L, powołując się na przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) oraz § 3 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz.277 ze zm.), podjęła uchwałę Nr [...]w sprawie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L.

Ze względu na fakt, iż upłynął 30 dniowy termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, a także roczny termin do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie nieważności w/w uchwały, Wojewoda D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem § 1 i oraz § 2 pkt 1 i 2 przedmiotowej uchwały oraz tytułu Statutu we fragmencie: "Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L", oraz § 1 we fragmencie "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L", a także § 10, § 11, § 12 i § 13 załącznika do tej uchwały - Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Zdaniem organu nadzoru, w sprawie ma miejsce istotne naruszenie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) w związku z art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). Organ nadzoru wskazał, że na podstawie zakwestionowanych zapisów uchwały, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych włączono w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L i nadano mu nazwę: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Stan ten utrzymuje się także obecnie, bowiem § 6, § 7 i § 30 aktualnego regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L (załącznik do zarządzenia nr 31/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L) zalicza w jego skład jako komórkę organizacyjną m.in. Oddział - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych (§ 6 ust. 1 pkt 17 załącznika do w/w zarządzenia), którym kieruje kierownik oddziału, odpowiedzialny za organizację pracy i realizację zadań przed dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Strona 1/11