Skarga J. B., na decyzję SKO w L., w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, ,
Sentencja

|Sygn. akt IV SA/Wr 266/16 | | , , [pic], , WYROK, , W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, , , Dnia 24 stycznia 2017 r., , , Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w składzie następującym:, Przewodniczący:, , Sędzia WSA Lidia Serwiniowska (sprawozdawca), , Sędziowie:, Sędzia NSA Julia Szczygielska, Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski, , , Protokolant:, sekretarz sądowy Aneta Januszkiewicz, , , po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 10 stycznia 2017 r., ze skargi J. B., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., z dnia [...] kwietnia 2016 r,. nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, , I. oddala skargę w całości,, II. przyznaje radcy prawnemu T. S. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 590,40 (słownie: pięćset, dziewięćdziesiąt 40/100) złotych w tym 23 % podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym., , , ,

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/11

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r. Nr [...] - po rozpatrzeniu odwołania J. B. dalej strona, skarżąca, od decyzji z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...], działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy P., Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., w części dot. odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013 r. na stałe - na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., uchyliło decyzję organu I instancji w zaskarżonej części i umorzyło postępowanie organu w tym zakresie.

W uzasadnieniu organ przedstawił następujący stan faktyczny i prawny sprawy.

Decyzją z dnia [...] listopada 2015 r., nr [...] organ I instancji przyznał stronie świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad mężem - J. B. w kwocie 520 zł miesięcznie na okres od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

W dniu 3 grudnia 2015 r. strona zwróciła się do Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o uzupełnienie decyzji z dnia 25 listopada 2015 r., ponieważ w decyzji tej organ nie wypowiedział się co do prawa strony do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego za okres po 30 czerwca 2013 r.

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2016 r. organ I instancji uzupełnił rozstrzygnięcie decyzji z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w ten sposób, że odmówił przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013 r. na stałe.

Motywując decyzję organ I instancji wskazał, że strona w dniu 13 czerwca

2012 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mężem. Do wniosku strona dołączyła niezbędne dokumenty. W toku postępowania Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem sygn. akt I OSK 332/14 z dnia 27 sierpnia 2015 r. uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2013 r., sygn. akt IV SA/Wr 520/13, decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] czerwca 2013 r. oraz poprzedzającą ja decyzję organu I instancji z dnia 6 maja

2013 r., nr [...]. W związku z powyższym, organ orzekł o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad mężem strony w kwocie 520 zł miesięcznie na okres od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Ponadto, odnośnie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013 r. na stałe, organ I instancji wskazał, że po dniu 30 czerwca 2013 r. zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia; 2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze