Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. Z. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina K. Z. , w części dotyczącej przepisów §§: 4 ust. 1, 5 ust. 9, 7 ust. 2, 9, 5 ust. 5 zdanie drugie uchwały we fragmencie "po uzyskaniu opinii organizacji związkowych działających w szkole", 8 ust. 2 pkt 1 i pkt 3, 10, 11 ust. 6, 12 ust. 3 zdanie pierwsze I. stwierdza nieważność zaskarżonych przepisów uchwały; II. zasądza od Gminy K. Z. na rzecz Wojewody D. kwotę 240 ( słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Ożóg, Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak, Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.), Protokolant Krzysztof Caliński, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 6 września 2007 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy K. Z. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina K. Z. , w części dotyczącej przepisów §§: 4 ust. 1, 5 ust. 9, 7 ust. 2, 9, 5 ust. 5 zdanie drugie uchwały we fragmencie "po uzyskaniu opinii organizacji związkowych działających w szkole", 8 ust. 2 pkt 1 i pkt 3, 10, 11 ust. 6, 12 ust. 3 zdanie pierwsze I. stwierdza nieważność zaskarżonych przepisów uchwały; II. zasądza od Gminy K. Z. na rzecz Wojewody D. kwotę 240 ( słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Uzasadnienie strona 1/11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm.), Rada Gminy w K. Z. podjęła w dniu [...] r. uchwałę Nr [...] w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina K. Z.

Pismem z dnia [...] r. Nr [...] Wojewoda D. , w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), wniósł o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 1, § 5 ust. 9, § 7 ust. 2, § 8 ust. 2 pkt 1 i pkt 3, § 9, § 10, § 11 ust. 6, § 12 ust. 3 zdanie pierwsze wyżej wskazanej uchwały.

Uzasadniając swe żądanie podał, że:

- § 4 ust. 1; § 5 ust. 9; § 7 ust. 2; § 9 uchwały w sposób istotny naruszają art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);

- § 5 ust. 5 zdanie drugie uchwały we fragmencie "po uzyskaniu opinii organizacji związkowych działających w szkole" w sposób istotny narusza art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela;

- § 8 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 uchwały w sposób istotny naruszają § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181);

- § 10 uchwały w sposób istotny narusza art. 179 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela;

- § 11 ust. 6 uchwały w sposób istotny narusza § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181);

- § 12 ust. 3 zdanie pierwsze uchwały w sposób istotny narusza art. 39 ust. 3 oraz art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

W § 4 ust. 1 uchwały przyjęto, że dodatek za wysługę lat przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 5 ust. 9 uchwały stanowi, że dodatek motywacyjny nie przysługuje dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi: 1) który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 33 dni, 2) który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, 3) który przebywa na urlopie wychowawczym, 4) od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym zaprzestał pełnienia funkcji dyrektora, wicedyrektora, zaprzestał pełnienia kierowniczego stanowiska.

Strona 1/11