Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Jolanta Sikorska, Sędziowie sędzia NSA Tadeusz Kuczyński, sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spr.), Protokolant Z-ca Kierownika Sekretariatu Agnieszka Figura, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 17 września 2014 r. sprawy ze skargi D. B. i J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych przez Gminę zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania do jej zwrotu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. na rzecz skarżących D. B. i J. B. kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie strona 1/15

Decyzją z dnia 11 września 2013 r., nr [...]Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D., wydaną z powołaniem się na przepisy art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.823) oraz art. 104 k.p.a. ustalił D.B. i J.B. należność z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat za pobyt wnuczki D.B. ur. 1 stycznia 1990 r., w Domu Pomocy Społecznej w Sz.P. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ul. [...], w wysokości 990, 31 zł miesięcznie od maja 2013 r. do września 2013 r., w łącznej kwocie 4 951,55 zł.

W uzasadnieniu tej decyzji organ I instancji poczynił następujące ustalenia , a mianowicie :

- W.B. od dnia 24 listopada 2012 r. przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Sz.P. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

- koszt utrzymania mieszkańca w w/w domu od dnia 1 lutego 2013 r. w skali miesiąca wynosi 3.060 zł i został określony zarządzeniem nr [..]Starosty J. z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu J. 2013 r. (Dz. Urz. województwa dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2013 r., poz. 391.)

Organ I instancji przytoczył brzmienie art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej , zgodne z którym , obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w D. w dniu 13 marca 2013 r. zlecił przeprowadzenie wywiadu środowiskowego cz. II, w miejscu zamieszkania D.i J.B. oraz miejscu zamieszkania D.i W.S... Z poczynionych w toku wywiadu środowiskowego ustaleń wynikało, że :

- D. i W.S. prowadzą trzy- osobowe gospodarstwo domowe, a ich sytuacja finansowa wskazuje na brak zdolności do wnoszenia opłat za pobyt wnuczki V. B. w Domu Pomocy Społecznej w Sz.P. wywiad środowiskowy,

- D. i J. B. prowadzą wspólne gospodarstwo domowe , a źródłem utrzymania dwu-osobowej rodziny są świadczenia emerytalne z ZUS w wysokości: J. B. 1866,82 zł; D. B. 1859,49 zł., wprawdzie w wywiadzie środowiskowym znajduje się informacja o ponoszonych wydatkach rodziny, w kwocie łącznej 729,10 zł miesięcznie , lecz ponoszone wydatki nie zostały udokumentowane w formie dowodów ( np. kopie rachunków, umów, faktur za leki itp.).

Strona 1/15