Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie K. na rok 2008
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska Sędziowie Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński Sędzia WSA Wanda Wiatkowska - Ilków (sprawozdawca) Protokolant Robert Hubacz po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 11 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie K. na rok 2008 I. stwierdza nieważność § 3 ust. 2, § 4 ust. 3 we fragmencie "wyniki pracy szkoły" i ust. 9, § 5 ust. 9, § 6 ust.1 we fragmencie "pod warunkiem realizacji zajęć wg oddzielnych programów nauczania" i ust. 4, § 7 ust. 6 i 7, § 8 ust. 3 we fragmencie "Uzgodnienie przyznawania nagród dla nauczycieli z organizacją związkową działającą w danej placówce" zaskarżonej uchwały, II. zasądza od Gminy K. na rzecz Wojewody D. 240 złotych (dwieście czterdzieści ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/12

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Związków Zawodowych, Rada Gminy K. podjęła w dniu [...] uchwałę Nr [...] w sprawie przyjęcia "Regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie K. na rok 2008".

Pismem z dnia 4 marca 2008 r. Nr [...] Wojewoda D., w oparciu o art. 93 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), wniósł o stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2, § 4 ust. 3 we fragmencie "wyniki pracy szkoły" i ust. 9, § 5 ust. 9, § 6 ust. 1 we fragmencie "pod warunkiem realizacji zajęć wg oddzielnych programów nauczania" i ust. 4, § 7 ust. 6 i 7, § 8 ust. 3 we fragmencie "Uzgodnienie przyznawania nagród dla nauczycieli z organizacją związkową działającą w danej placówce" wyżej wskazanej uchwały.

Uzasadniając swe żądanie podał, że:

- § 3 ust. 2, § 4 ust.3 we fragmencie "wyniki pracy szkoły" i ust. 9, § 6 ust. 4 uchwały w sposób istotny naruszają art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

- § 5 ust. 9 i § 8 ust. 3 we fragmencie "Uzgodnienie przyznawania nagród dla nauczycieli z organizacją związkową działającą w danej placówce" uchwały w sposób istotny naruszają art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2001 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572. ze zm.) oraz art. 23 Kodeksu cywilnego,

- § 6 ust. 1 uchwały we fragmencie "pod warunkiem realizacji zajęć wg oddzielnych programów nauczania" w sposób istotny narusza art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.),

- § 7 ust. 6 i 7 uchwały w sposób istotny naruszają art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Strona 1/12