Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Szymańska (spr.), Sędziowie sędzia WSA Aneta Dąbrowska, sędzia WSA Piotr Korzeniowski, Protokolant ref. staż. Paweł Smulski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2015 r. sprawy ze skargi G. B. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/11

Zaskarżoną decyzją z [...] stycznia 2015 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) utrzymał w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: "[...] WIOŚ") z [...] maja 2013 r. wymierzającą G. B. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą [...] (dalej "skarżący") karę pieniężną w wysokości [...] zł za dokonanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacją demontażu.

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:

[...] WIOŚ w dniach 3-18 listopada 2010 r. przeprowadził kontrolę działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącego. W trakcie oględzin terenu przy ul. W. w W., [...] WIOŚ ustalił, że na przedmiotowym terenie znajdowały się: zdekompletowane pojazdy i karoserie pojazdów; odpady w postaci szkła, metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych i innych (np. foteli); pozostałe elementy i części pojazdów znajdujące się na placu i wewnątrz budynku warsztatowego.

G. B. do protokołu przesłuchania zeznał, że jego działalność polegała na sprzedaży używanych części samochodowych, głównie do samochodów osobowych oraz sporadycznie ciężarowych. Ponadto prowadził w niewielkim stopniu sprzedaż pojazdów (samochodów i motocykli). Części i pojazdy kupował wyłącznie w [...]. Wyjaśnił, że brał udział w licytacjach, na których kupował samochody używane w różnym stopniu kompletności (powypadkowe, po kradzieży i inne). Samochody te kupował od firm ubezpieczeniowych (z prawem lub bez prawa do rejestracji), a następnie sprzedawał do [...] firmy [...] LTD. Od ww. firmy odkupywał części samochodowe. Do Polski przywożone były części samochodowe w postaci układów napędowych (wymontowanych z karoserii) oraz kompletnych karoserii. Silniki były bez olejów, a samochody bez elementów niebezpiecznych (akumulatorów, itp.). W pomieszczeniu warsztatowym następował dalszy demontaż przywiezionych podzespołów, tj. silnik dzielony był m.in. na blok silnika, alternator, a od karoserii oddzielane były drzwi, tapicerka, plastiki, opony, szyby, itp. (po opisaniu były wystawiane na sprzedaż). Części, które nie zostały sprzedane lub które nie nadawały się do sprzedaży przekazywane były podmiotom zewnętrznym, zajmującym się gospodarką odpadami. Części sprzedawane były na Allegro. Na stronie internetowej [...] w zakładce "Samochody na części" znajdowały się samochody, z których części zostały sprowadzone do Polski.

W trakcie kontroli G. B. okazał kilka kart przekazania odpadów o kodach: 16 06 01* baterie i akumulatory (1,6 Mg), 16 01 19 tworzywa sztuczne (14,79 Mg), 16 01 17 złom stalowy (12 Mg), 13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 13 02 05* mineralne oleje silnikowe (0,16 Mg). Skarżący przedłożył także przykładowe faktury zakupu części.

G. B. odmówił podpisania protokołu kontroli nr [...] zawierającego ustalenia przeprowadzonej przez [...] WIOŚ kontroli.

Pismem z 24 listopada 2010 r. G. B. złożył zastrzeżenia do ww. protokołu kontroli. Wyjaśnił, że rzeczywiście sprowadzał z [...] części samochodowe, przywożone w postaci układów napędowych lub kompletnych karoserii. Części samochodowe w takiej postaci kupował na podstawie faktur, na których wpisane były ogólne grupy podzespołów pojazdów, natomiast brak było rozbicia na szczegółowe części. W jego ocenie w prowadzonym przez niego warsztacie prowadzony był jedynie demontaż części samochodowych, a nie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Skoro przywożone przez niego części samochodowe nie stanowiły odpadów, to jego zdaniem nie można było twierdzić, że dokonywał demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, czyli odpadów. Demontaż pojazdów jako takich odbywał się w [...], on zaś nabywał wymontowane już podzespoły lub części samochodowe.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska