Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z bazy ewidencji gruntów i budynków w formacie GML
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grzegorz Rząsa (spr.), Sędziowie sędzia WSA Kaja Angerman, sędzia WSA Jarosław Łuczaj, Protokolant st. sekr. sąd. Piotr Iwaszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi Burmistrza Miasta i Gminy P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z bazy ewidencji gruntów i budynków w formacie GML 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty P. NR [...] z dnia [...] grudnia 2017 r.; 2. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy P. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrot kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja gruntów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Uzasadnienie strona 1/3

I. Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej również: "Wojewódzki Inspektor", "organ II instancji") z [...] lutego 2018 r., nr [...], znak [...] (dalej również: "zaskarżona decyzja"), utrzymująca w mocy decyzję Starosty [...] (dalej również: "Starosta", "organ I instancji") z [...] grudnia 2017 r., nr [...], znak [...], odmawiającą nieodpłatnego udostępnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] (dalej: "Burmistrz") danych z bazy ewidencji gruntów i budynków w formacie GML.

II. Zaskarżona decyzja została oparta na następujących ustaleniach faktycznych i ocenach prawnych.

II.1. Burmistrz Miasta i Gminy [...] (dalej również: "Burmistrz") wnioskiem z [...] października 2017 r., znak [...], wystąpił do Starosty [...] o nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie:

a) danych graficznych dotyczących granic, budynków, użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych,

b) danych opisowych dotyczących dziełek ewidencyjnych, budynków, lokali, grup rejestrowych oraz danych z rejestru cen i wartości nieruchomości.

W ocenie Starosty [...], argumentacja zawarta we wniosku Gminy [...] z [...] października 2017 r., jak i w jego uzupełnieniu w piśmie z [...] listopada 2017 r. okazała się niewystarczająca do nieodpłatnego udostępnienia wnioskowanych danych, wobec czego decyzją z [...] grudnia 2017 r., nr [...] Starosta orzekł o odmowie nieodpłatnego udostępnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy [...] danych z bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych graficznych dotyczących granic, budynków, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych oraz danych opisowych dotyczących działek ewidencyjnych, budynków, lokali, grup rejestrowych oraz danych z rejestru cen i wartości nieruchomości z obszaru miasta. W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że udostępnienie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych oraz innych materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego następuje, zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm., dalej: "p.g.k."), odpłatnie. Wyjątek stanowi udostępnianie danych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm., dalej: "ustawa o informatyzacji"). Jednakże analizując wskazane we wniosku zadania publiczne wykonywane przez wnioskodawcę, organ I instancji podniósł, że pracownicy Wydziału Finansowego Gminy [...] posiadają możliwość korzystania z aplikacji Kataster OnLine, która umożliwia weryfikację danych bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie wymaganym przez art. 7a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Bieżącą aktualizację danych poszczególnych podatników umożliwiają również zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów przesyłane do właściwego organu podatkowego na podstawie § 49 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.). Wskazane zadanie nie stanowi nadto podstawy do udostępnienia danych graficznych dotyczących terenu miasta i gminy [...] Odnosząc się do wskazanych we wniosku zadań wykonywanych przez wnioskodawcę na podstawie art. 98a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), organ I instancji wskazał, że ustalenie opłat, a w szczególności wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem bądź uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostaje określone w operacie szacunkowym wykonywanym przez rzeczoznawcę majątkowego. Z kolei udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, zgodnie z Tabelą nr 12 stanowiącą załącznik do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, odbywa się odpłatnie. Z uwagi na fakt, iż Gmina [...] nie udzieliła informacji w zakresie podmiotu wykonującego operaty szacunkowe, a w szczególności sposobu powierzenia tegoż zadania, organ I instancji nie znalazł podstaw do udostępnienia wnioskowanych danych. Organ zwrócił również uwagę, że Gmina [...] nie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące toczących się postępowań z zakresu ustalania opłaty adiacenckiej, co pozwoliłoby na doprecyzowanie zakresu udostępnienia informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości. W ocenie Starosty, wniosek o udostępnienie danych w zakresie pełnego zakresu danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, dla wszystkich rodzajów nieruchomości począwszy od założenia rejestru w formie elektronicznej, przekracza zakres niezbędny do realizacji zadania publicznego wskazanego przez Gminę [...] Nadto, również w odniesieniu do tych zadań brak jest zasadności udostępnienia danych graficznych dotyczących miasta i gminy [...] z uwagi na ich brak przydatności w ich realizacji. Z kolei odnosząc się do powołanego przez wnioskodawcę art. 21 ust. 2 p.g.k., Starosta wskazał, że brak jest w tym przepisie wzmianki o bezpłatnym udostępnianiu danych ewidencji, a jedynie o współdziałaniu, co zostało zapewnione przez możliwość dostępu do aplikacji Kataster OnLine. Natomiast w zakresie danych graficznych Starosta udostępnia poprzez system informacji przestrzennej Starostwa Powiatowego w [...] podstawowe dane graficzne bazy ewidencji gruntów i budynków, umożliwiając ich wyszukiwanie oraz przeglądanie, co w zupełności jest wystarczające do realizacji zadań wskazanych przez wnioskodawcę. Starosta podniósł również, że wnioskowane udostępnienie danych zarówno graficznych, jak i opisowych dotyczy terenu całego obszaru miasta i gminy [...], a zadania wymienione we wniosku tj. opłaty adiacenckie i planistyczne, mogą dotyczyć jedynie części właścicieli nieruchomości, a nie wszystkich mieszkańców wskazanego terenu. Udostępnienie danych rejestru cen, przykładowo cen transakcyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych, nie znajduje uzasadnienia w powołanych we wniosku podstawach prawnych. W konkluzji organ I instancji zaznaczył, że w sytuacji, w której intencją ustawodawcy byłoby zagwarantowanie wszystkim organom administracji publicznej, niezależnie od zadań które wykonują, pełnego dostępu do wszelkich danych zawartych w ewidencji oraz innych prowadzonych bazach, to zostałby im zapewniony bezpośredni do nich dostęp bądź wskazana delegacja ustawowa, która umożliwiałaby pozyskanie danych bez potrzeby ubiegania się o udzielenie informacji przez starostę.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja gruntów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego