Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Otylia Wierzbicka (spr.), Sędziowie asesor WSA Tomasz Wykowski, Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran, Protokolant Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi A. T., A. M., D. B., A. B., C. B., S. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2008 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - oddala skargę -

Uzasadnienie strona 1/3

Burmistrz Miasta i Gminy B. decyzją z dnia (...) czerwca 2007 r. powołując się na art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwałę Nr (...) Rady Miejskiej w B. z dnia (...) grudnia 2005 r. zmieniającą miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego w części obszaru wsi B. ustalił obowiązek uiszczenia przez D. G. zam. (...) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej we wsi B. działki nr ew. (...) i (...) w wysokości 17 349 zł., stanowiącej 20 % wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi B.. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że opłatę naliczono dla działek sprzedanych aktem notarialnym przez D. B., A. M., A. T. A. B. oraz C. B. D. G., który w oświadczeniu z dnia (...) marca 2006 r., zobowiązał się uiścić za zbywców nieruchomości należną rentę planistyczną. Biorąc pod uwagę treść oświadczenia organ uznał, że zobowiązanie finansowe spoczywa na D. G..

Organ określił w decyzji, że opłatę należy uiścić w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji na konto gminy, a w przypadku nieuiszczenia w terminie opłata podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

D. G. reprezentowany przez pełnomocnika, złożył wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji powołując się na przesłankę z art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. wraz z żądaniem wstrzymania wykonania tejże decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia (...) grudnia 2007 r., powołując się na przepis art. 159 w zw. z art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a wstrzymało wykonanie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia (...) czerwca 2007 r.

W uzasadnieniu podniosło, że istnieje prawdopodobieństwo, że decyzja dotknięta jest wadą nieważności określoną w art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a., gdyż została skierowana do osoby nie będącej stroną postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. D. G., na którego organ nałożył obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, nie był zbywcą nieruchomości, ale nabywcą. W tej sytuacji, w ocenie organu, należało wstrzymać wykonanie decyzji.

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej powyższym postanowieniem złożyła A. T.- działająca w imieniu własnym i jako pełnomocnik pozostałych zbywców nieruchomości. We wniosku powołała się na umowę przedwstępną zbycia nieruchomości z dnia (...) października 2005 r., w której D. G. zobowiązał się do poniesienie wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy przyrzeczonej oraz zapłaty renty planistycznej. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta (...) marca 2006 r. nie zawierała zobowiązania z umowy przedwstępnej dotyczącego zapłaty renty planistycznej w związku z tym, jako załącznik do umowy notariusz sporządził oświadczenie nabywcy nieruchomości, że zobowiązuje się do uiszczenia należnej od zbywców nieruchomości renty planistycznej. Złożone przez D. G. oświadczenie o przejęciu obowiązku zapłaty renty planistycznej za zbywców nieruchomości oznacza według odwołujących się, że jest on stroną postępowania w sprawie o ustalenie renty planistycznej i decyzja wydana przez organ zobowiązująca go do uiszczenia renty planistycznej została skierowana do właściwej osoby.

Strona 1/3