Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Renata Nawrot, Sędziowie sędzia WSA Leszek Kobylski (spr.), sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak, Protokolant sekr. sąd. Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi N. Sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6132 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: "GIOŚ", "organ odwoławczy") działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: "k.p.a.") po rozpatrzeniu odwołania N. Spółka z o.o. z siedzibą w R. (dalej: "skarżąca", "Spółka") od decyzji [...]Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: "organ I instancji") z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] orzekł o:

1) uchyleniu punktu 1 zaskarżonej decyzji wymierzający karę pieniężną w trybie art. 79b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.: dalej: "ustawa o odpadach") w wysokości 5.000 zł za prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów bez wymaganego złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i umorzył w tej części postępowanie I instancji;

2) utrzymaniu w mocy punkt 2 zaskarżonej decyzji wymierzający karę pieniężną w trybie art. 79b ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach w wysokości 10.000 zł za zbieranie odpadów naruszeniem warunków decyzji Starosty W. z dnia [...] marca 2006 r. znak: [...] zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów.

U podstaw podjętego w tej sprawie rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia.

W dniach od 12 do 29 września 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w K. przeprowadził kontrolę skarżącej, w toku której ustalono, że prowadzi ona działalność w zakresie wytwarzania, transportu i zbierania odpadów, w oparciu o decyzję Starosty W. z dnia [...] marca 2006 r. znak: [...] zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów. Ponadto stwierdzono, że Spółka prowadzi ewidencję odpadów, jednak nie obejmuje ona wszystkich wytwarzanych odpadów, m.in. odpadów o kodzie 10 01 01 - żużle i popioły wytworzonych w wyniku spalania miału węglowego. Na podstawie ewidencji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w K. ustalił, że kontrolowany w 2010 r. wytworzył łącznie 6,33 Mg odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a w 2011 r., przez 8 miesięcy wytworzono 6,81 Mg odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, bez złożenia wymaganej prawem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Ponadto ujawniono, że Spółka zbierała odpady o kodach 20 01 23* - urządzenia zawierające freony i 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, które nie zostały ujęte w decyzji Starosty W. z dnia [...] marca 2006 r. zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów.

Ustalenia z kontroli zostały odnotowane w protokole z kontroli nr [...] podpisanym przez kontrolującego i kontrolowanego w dniu 29 września 2011 r.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. organ I instancji, działając na podstawie art. 79b ust. 1 pkt 2, art. 79b ust. 2 pkt 5 oraz art. 79d ust. 1 ustawy o odpadach, orzekł o wymierzeniu skarżącej kary pieniężnej w wysokości 5.000 zł za prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów bez wymaganego złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (punkt 1 decyzji) oraz 10.000 zł za zbieranie odpadów naruszeniem warunków decyzji Starosty W. z dnia [...] marca 2006 r. znak: [...] zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (punkt 2 decyzji).

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6132 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska