Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Szymańska, Sędziowie sędzia WSA Aneta Dąbrowska (spr.), sędzia WSA Tomasz Wykowski, Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Tomiło-Nawrocka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2015 r. sprawy ze skargi T. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/6

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z [...] grudnia 2014 r. zaskarżonym skargą przez T. M. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - utrzymał w mocy własne postanowienie z [...] sierpnia 2014 r., wydane w postępowaniu wznowieniowym, którym odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego 2014 r.

Stan sprawy przedstawia się następująco:

W piśmie z [...] marca 2014 r., sprecyzowanym w piśmie z [...] kwietnia 2014 r., T. M. wniósł o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego 2014 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] stycznia 2014 r. o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] listopada 2013 r. stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia środka zaskarżenia.

Postanowieniem z [...] maja 2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wznowił postępowanie zakończone postanowieniem z [...] lutego 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wznowieniowego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie z [...] sierpnia 2014 r., którym odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji (prawidłowo winno być: "postanowienia") z [...] lutego 2014 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego 2014 r.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z [...] grudnia 2014 r. - wydanym w wyniku rozpatrzenia wniosku T. M. o ponowne rozpatrzenie sprawy - utrzymał w mocy postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] sierpnia 2014 r. W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że zaskarżone postanowienie jest prawidłowe. Zarzuty wniosku dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji polegającej na budowie altany drewnianej na terenie działki oznaczonej nr ew. [...] w obrębie [...], gmina M., są całkowicie chybione. Organ podkreślił, że sprawa administracyjna w ww sprawie została zakończona postanowieniem tutejszego organu z [...] marca 2012 r., którym utrzymano w mocy postanowienie organu I instancji z [...] marca 2011 r. odmawiające uzgodnienia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Natomiast wniosek o wznowienie dotyczył postępowania zakończonego postanowieniem z [...] lutego 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności i tylko tego postępowania dotyczyło postępowanie zakończone zaskarżonym postanowieniem. Mając na uwadze powyższe organ w niniejszym postępowaniu nie może odnieść się do tych zarzutów, które dotyczą postępowania zakończonego postanowieniem z [...] marca 2012 r., którym utrzymano w mocy postanowienie organu I instancji z [...] marca 2011 r.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne