Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji służącej do produkcji elementów gumowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Miron Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska Asesor WSA Jakub Linkowski (spr.) Protokolant Anna Nader po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2005 r. sprawy ze skargi M. L. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2004 r. Nr [...] w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji służącej do produkcji elementów gumowych - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżoną do Sądu Administracyjnego decyzją z dnia [...].04.2004 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia [...].02.2004 r. ustalającą opłatę w kwocie 4512,90 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, z uwagi na zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego tuż przed zbyciem jej aktem notarialnym z dnia [...].12.2002 r.

Plan obowiązujący dla przedmiotowego obszaru - działki nr [...] obręb [...], położonej w pn. części miasta O. - z 1991 r. stanowił, iż działka, którą zbyli skarżący położona była na obszarze oznaczonym symbolem [...] - las z projektowanym dolesieniem, a po zmianie planu w 2002 r. znalazła się na obszarze oznaczonym symbolem [...] [...] [...] - teren leśno-mieszkaniowy, na którym dopuszczono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach o pow. min. 1500 m 2 i min. szer. 15 m. Działka skarżących posiadała natomiast pow. 1098 m2.

Prezydent Miasta O. ustalając tę opłatę oparł się na sporządzonym operacie szacunkowym, z którego wynikało, że przed zmianą planu miała ona wartość ok. 12 tys. zł, podczas gdy po jego zmianie wartość ta wzrosła do ponad 27 tys. zł.

Organ II instancji stwierdził, iż merytoryczne rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta O. nie budzi jego zastrzeżeń.

Zarówno w odwołaniu, jak i w skardze M. i Z. H. podnieśli, iż samodzielnie ich zbyta nieruchomość nie mogła mieć charakteru działki budowlanej, z uwagi na zbyt małą powierzchnię. Nadto zarzucili nierzetelność sporządzonego operatu szacunkowego, w którym błędnie przyjęto, że ich działka posiada uzbrojenie w energię elektryczną, podczas gdy trakcja elektryczna przechodzi w odległości kilkuset metrów od niej. Wskazali także, iż oszacowanie powinno być sporządzone w oparciu o transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości podobnych, o podobnym przeznaczeniu i lokalizacji. Przyjęto natomiast do porównania dwie pełnowartościowe działki budowlane, położone przy ul. [...] w O., uzbrojonej w sieć wodociągową i trakcję elektryczną, znajdujące się bliżej centrum miasta, o wygodnym dojeździe drogą powiatową i blisko położonymi obiektami infrastruktury społecznej. Podczas gdy, działka zbyta przez skarżących była zalesiona i posiadała dojazd drogą polną do skraju lasu. Do samej działki położonej w środku tego lasu nie można było natomiast dojechać samochodem. W nowym planie nie przewidziano dla niej nawet dojazdu do drogi publicznej.

W odpowiedzi na skargę SKO podtrzymało swe dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Zarówno zaskarżona decyzja, jak i utrzymana nią w mocy decyzja organu I instancji wydane zostały z naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Organy nie wyjaśniły wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a szereg ich twierdzeń nie znalazło uzasadnienia zebranym materiale dowodowym.

W ocenie Sądu renta planistyczna z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została błędnie ustalona.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska