Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Kaja Angerman, Sędziowie sędzia WSA Anna Szymańska, sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran (spr.), Protokolant sekr. sąd. Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi E. Sp. j. z siedzibą w Z. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2012 roku nr [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia [...] października 2015 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2012 r., znak: [...], wymierzającej karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

W uzasadnieniu decyzji organ II. instancji podał, że [...] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniach od [...] do [...] lipca 2012 r. przeprowadził kontrolę interwencyjną w E. Sp. J. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W związku z ustaleniami kontroli [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] października 2012 r. wymierzył stronie karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Organ odwoławczy podał, że w dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.), która uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Na mocy art. 246 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Główny Inspektor Ochrony Środowiska zobligowany był do rozpoznania sprawy zgodnie z przepisami karnymi oraz o karach pieniężnych uchylonej ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska podał, wezwał stronę, do przesłania poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii kart ewidencji odpadu za rok 2011 oraz za okres od stycznia do czerwca 2012 r. Strona pismem z dnia [...] czerwca 2015 r. poinformowała, iż w 2011 r. nie dokonywała wywozu odpadów niebezpiecznych. Odpady zostały przekazane dopiero w dniu [...] lipca 2012 r. do firmy PPHU E. w S.. Ponadto wyjaśniła, iż nie dokonuje corocznego wywozu odpadów, ponieważ specjalistyczne firmy, które są uprawnione do jego odbioru, nie chcą przyjmować niewielkich ich ilości Ilość odpadów wskazana na kartach przekazania odpadów z 2012 r. dotyczyła odpadów wytworzonych w latach 2010-2012. Do pisma nie dołączono wnioskowanych kart ewidencji odpadów, a jedynie karty przekazania odpadów za 2012 r.

Organ odwoławczy podał, że jak ustalono na podstawie przedłożonego przez stronę Marszałkowi Województwa [...] zbiorczego zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2011, strona w 2011 r. wytworzyła 0,420 Mg odpadów o kodzie 13 02 08*, 0,008 Mg odpadów o kodzie 16 01 07* oraz 0,007 Mg odpadów o kodzie 15 02 02*. Powyższe stanowi naruszenie warunków decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2011 r., znak: [...], dopuszczającą wytwarzanie odpadów o kodzie: 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 0.450 Mg/rok, 15 02 02* (sorbenty, materiały filtracyjne) w ilości 0,006 Mg/rok oraz 16 01 07* (filtry olejowe) w ilości 0.007 Mg/rok.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska