skarg S. M., A. M., R. L. i J. M. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alina Balicka, Sędziowie sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.), asesor WSA Danuta Szydłowska, Protokolant Artur Dral, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2007 r. sprawy ze skarg S. M., A. M., R. L. i J. M. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego - oddala skargi -

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa
Uzasadnienie strona 1/6

S. M., A. M., R. L. oraz J. M. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...]utrzymującą w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie paliwowego systemu zaopatrzeniowego w zakresie objętym pakietem inwestycyjnym CP[...]- zadanie nr [...] NB [...] - rurociąg paliwowy DN [...] na terenie gminy K. (w obrębie K. na działkach nr [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]; w obrębie D. na działkach nr [...], [...], [...], [...]) i gminy G. (w obrębie G. na działkach nr [...]; [...], [...], [...]; [...] i [...], [...], [...] oraz [...] i [...]), zwanej dalej "inwestycją".

Stan sprawy jest następujący.

W wyniku wniosku Z., zwanego dalej "inwestorem", datowanego na dzień [...] lipca 2004 r. (tom I akt adm., k. [...]) Wójt Gminy K. wydał w dniu [...] lipca 2004 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji (tom I akt adm., k. [...]).

Decyzją z dnia [...] września 2004 r. nr [...]Wójt Gminy K. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji (tom I akt adm., k. [...]-[...]).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] lutego 2005 r., sygn. akt [...](tom I akt adm., k. [...]-[...]), uchyliło powyższą decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Pismem nr [...] datowanym na dzień [...] czerwca 2005 r. Wojewoda [...] wezwał Wójta Gminy K. do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w terminie 7 dni (tom II akt adm., k. [...]).

Decyzją z dnia [...] września 2005 r. nr [...] Wojewoda [...] ustalił lokalizację inwestycji (tom II akt adm., k. [...]-[...]).

W uzasadnieniu swojej decyzji organ pierwszej instancji wskazał, że realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska z uwagi na to, że w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji inwestycji przewiduje się

IV SAM/a 338/06 wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, kontrolę połączeń spawanych, przeprowadzenie prób ciśnieniowych i wytrzymałościowych oraz automatyczny system rejestracji przepływu paliwa umożliwiający zatrzymanie pomp w przypadku wycieku paliwa.

Ponadto podniesiono, iż kwestia obniżenia wartości nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania będzie przedmiotem odrębnego postępowania i nie może mieć wpływu na ocenę zasadności i prawidłowości ustalenia lokalizacji inwestycji.

Organ pierwszej instancji zauważył również, że realizacja inwestycji w pełni umożliwi korzystanie w sposób dotychczasowy z nieruchomości, na których będzie ona zlokalizowana.

Zaznaczono ponadto, iż realizacja inwestycji jest konieczna dla właściwego funkcjonowania Portu [...], który jest niezbędny dla obronności państwa i wypełnienia zadań i obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO.

Odwołania od powyższej decyzji wnieśli M. M., J. M., A. M. i R. L..

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa