Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia
Uzasadnienie strona 2/4

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. O. wniosło o jego uchylenie i uchylenie poprzedzającego je postanowienia tego organu z dnia [...] marca 2011 r. oraz na podstawie art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) o stwierdzenie nieważności postanowienia tego organu z dnia [...] stycznia 2011 r. zarzucając wydanie postanowieniem bez należytego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy - w szczególności z pominięciem okoliczności, iż postanowienie z dnia [...] stycznia 2011 r. zasługiwało w pełni na stwierdzenie jego nieważności, gdyż zostało wydane wskutek rozpatrzenia przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenia wniesionego przez nieuprawniony do tego podmiot, tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. nie będącego stroną w omawianej sprawie w rozumieniu art. 28 kpa.

W uzasadnieniu skargi wskazano m.in., że organ orzekający nie wziął pod uwagę okoliczności przesądzającej kwestię stwierdzenia nieważności iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K., jako organ prowadzący w pierwszej instancji postępowanie główne w sprawie wydania nakazu usunięcia drzew i krzewów, nie był uprawnionym do wniesienia zażalenia, gdyż nie był stroną w sprawie uzgodnienia przez organ współdziałający pierwszej instancji, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K., projektu wydawanej przez siebie decyzji. Organ prowadzący postępowanie główne nie ma interesu prawnego w rozumieniu przepisu art. 28 kpa o dopuszczenie możliwości wniesienia zażalenia przez ten organ administracji publicznej, który prowadzi postępowanie główne i wydaje rozstrzygnięcia w sprawie, nadawałoby temu organowi z jednej strony uprawnienia władcze, z drugiej strony zaś uprawnienia strony, która takie rozstrzygnięcie kwestionuje. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. działa na mocy przyznanych mu ustawowo kompetencji, a nie jako podmiot, którego interesu prawnego dotyczy postępowanie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powinien umorzyć postępowanie odwoławcze na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 kpa. Postanowienie z dnia [...] stycznia 2011 r. obciążone jest w sposób oczywisty wadami wymienionymi w art. 156 §1 pkt 2 i 4 kpa.

W odpowiedzi na skargę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o jej oddalenie wskazując m.in., że pomimo tego, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. prowadzi postępowanie główne (wydaje decyzję nakazującą usunięcie krzewów i drzew z obszaru międzywala rzeki W.), to organ ten posiada również przymiot strony w postępowaniu administracyjnym, toczącym się przed organami współdziałającymi. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. posiada bowiem interes prawny w przedmiotowym postępowaniu, wynikający z faktu sprawowania zarządu nad gruntami Skarbu Państwa, na których rosną drzewa przeznaczone do wycinki. Zgodnie z art. 26 pkt 4 ustawy Prawo wodne zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów należy do obowiązku właściciela wód, którym w omawianym przypadku jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zgodnie z §1 pkt 3 Statutu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K., stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr [...] Ministra Środowiska z dnia [...] grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w K., za realizację zadań z zakresu gospodarowania wodami w regionie wodnym, obejmującym rzekę W. na terenie przedmiotowych działek, podległych Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, odpowiada zaś Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. Organ ten zobligowany jest więc na mocy przepisów rangi ustawowej do realizacji działań, zapewniających swobodny spływ wód oraz lodów, w tym do usuwania z obszaru międzywala drzew i krzewów, które mogą utrudniać odpływ wód powodziowych. Należy zatem uznać Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. za podmiot, którego interesu prawnego dotyczy przedmiotowe postępowania administracyjnego. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadzi do sytuacji, w której organ ten nie mógłby realizować swoich ustawowych obowiązków. Interes prawny Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie dotyczącej wycinki drzew i krzewów z międzywala rzeki polega na tym, że wycinka odbywać będzie się na gruntach pozostających w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. Brak zgody na usuwanie drzew i krzewów z międzywala może ponadto utrudnić Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. wykonywanie statutowych obowiązków.

Strona 2/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6136 Ochrona przyrody
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne