Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alina Balicka (spr.), Sędziowie asesor WSA Paweł Dańczak, sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran, Protokolant ref. staż. Anna Arendt, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2020 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6132 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/8

Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją nr [...], z [...] sierpnia 2019 r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 2, art. 189c ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania [...] Sp. z o.o., od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2018 r., znak: [...], wymierzającej [...] Sp. z o.o. ul. [...], [...] [...], administracyjną karę pieniężną w wysokości 20 000 zł, za gospodarowanie odpadami niezgodnie z warunkami decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i na podstawie art. 194 ust. 5, art. 194 ust. 7 i art. 199 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.701) wymierzył [...] Sp. z o.o., ul. [...], [...] [...], administracyjną karę pieniężną w wysokości 20 000 zł za gospodarowanie odpadami niezgodnie z warunkami posiadanego zezwolenia Marszałka Województwa [...] z [...] stycznia 2016 r., znak: [...], zezwalającego na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Decyzja została wydana w następującym stanie sprawy.

W dniach 24 stycznia do 28 marca 2018 r., w związku z pismami Burmistrza [...], Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w [...] oraz Starostwa Powiatowego w [...], [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przeprowadził kontrolę zakładu [...] Sp. z o.o. w [...] nr [...] (działek nr ew. [...], [...], [...]). W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

1) Firma [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] przy ul. [...], prowadzi działalność w [...], gm. [...], polegającą na wytwarzaniu, zbieraniu i przetwarzaniu odpadów.

2) Zakład znajduje się na działkach o nr ewid. [...], [...], [...] o łącznej powierzchni 1,9562 ha, które według wypisu z rejestru gruntów stanowią tereny przemysłowe.

3) Spółka [...] powyższy teren dzierżawi od [...] Sp. z o.o. Sp.k, ul. [...] nr [...] lok. [...], [...] [...] na podstawie umowy dzierżawy, zawartej na czas nieoznaczony.

4) W okresie objętym kontrolą działalność Spółki prowadzona była w oparciu o pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów w instalacji zlokalizowanej w miejscowości [...], gm. [...] wydane decyzją Marszałka Województwa [...] z dnia [...] stycznia 2016 r., znak: [...] w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

5) Zgodnie z ww. decyzją, przetwarzanie odpadów prowadzone na terenie zakładu mogło odbywać się metodą [...] i [...]. W wyniku przetwarzania odpadów metodą [...] powstawał produkt gotowy o nazwie [...]. Przetwarzanie odpadów w procesie [...] oznaczało produkcję paliwa alternatywnego, przemiału z tworzyw sztucznych, przemiału drzewnego

6) Na działce oznaczonej nr ew. [...], wzdłuż wschodniej granicy działki, na terenie przylegającym bezpośrednio do ogrodzenia znajdowały się następujące rodzaje i ilości zebranych przez Spółkę odpadów:

• 08 01 11 *- Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne w ilości 11 Mg,

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6132 Kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska