Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Dnia 16 stycznia 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kaja Angerman Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska - Litwiniec Sędzia del. SO Aleksandra Westra (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2020 roku w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Gminy T. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] września 2019 roku, nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz skarżącego Gminy T. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżonym postanowieniem z [...] września 2019 r. znak [...] Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b tiret trzeci i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 106 § 5 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza [...] w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi [...] wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, postanowił nie uzgodnić przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stan sprawy był następujący:

Burmistrz [...] w dniu [...] września 2019 r. przedłożył Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządcy dróg krajowych, wystąpienie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi [...] wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad stwierdził, że przedłożony projekt MPZP obejmuje opracowaniem fragment pasa drogowego drogi ekspresowej [...] oraz tereny do niego przyległe.

Zaskarżonym postanowieniem organ nie uzgodnił przedłożonego projektu miejscowego planu. W uzasadnieniu wskazano, że projekt nie może zostać uzgodniony albowiem:

1. w projekcie planu, Rozdział 1, Przepisy ogólne § 5 pkt 8 w definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy istnieje zapis dotyczący tylko budynków, oraz ich elementów - zawężony tylko do części obiektów budowlanych. Organ powołał definicję obiektu budowlanego zamieszczoną w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1189) i uznał że postanowienie planu może naruszać wymogi art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), w których ustawodawca nie dopuścił sytuacji występowania obiektów budowlanych oraz reklam w odległości mniejszej niż 40 m poza terenem zabudowy od najbliższej krawędzi jezdni drogi ekspresowej. Organ wskazał, że pojęcie "terenu zabudowy" należy utożsamiać z "obszarem zabudowanym" zdefiniowanym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.1990) w zw. z § 58 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 454), a więc obszar zabudowany oznaczony jest znakami D-42 "obszar zabudowany" i D-43 "koniec obszaru zabudowanego".

2. w projekcie planu (część tekstowa i graficzna) ustalono położenie nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów przyległych do pasa drogi [...] w odległości 20 m od krawędzi dodatkowej jezdni i łącznicy węzła drogi ekspresowej. Organ uznał, że narusza to wymogi art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Strona 1/6