Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy ustalenia warunków prowadzenia robót na terenach cennych przyrodniczych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grzegorz Czerwiński, Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Golat (spr.), sędzia WSA Teresa Zyglewska, Protokolant ref. staż. Paweł Smulski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków prowadzenia robót na terenach cennych przyrodniczych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6136 Ochrona przyrody
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona przyrody
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/13

1. Przedmiotem skargi jest decyzja wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] sierpnia 2013 r. nr [...], uchylająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] maja 2013 r. nr [...] w sprawie ustalenia warunków prowadzenia robót dla inwestycji "Ochrona przeciwpowodziowa miasta O. - zabezpieczenie brzegów rz. [...] w km 6+270-6+820 w m. R., pow. o., woj. [...]".

2. W uzasadnieniu zaskarżonego aktu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w K., działając przez pełnomocnika, pismem z 15 lutego 2013 r. nr [...] zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody dla inwestycji: "Ochrona przeciwpowodziowa miasta O. - zabezpieczenie brzegów rz. [...] w km 6+270-6+820 w m. R., pow. o., woj. [...]". Pismem z 28 lutego 2013 r. uzupełniono wniosek zaznaczając, że planowane roboty są pracami utrzymaniowymi w ramach usuwania skutków powodzi i nie należą do robót określonych w art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2013 Nr 627, ze zm.).

3. Postanowieniem z [...] maja 2013 r. nr [...] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w [...], po rozpatrzeniu wniosku stowarzyszenia T., dopuścił je do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót w trybie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody dla ww. przedsięwzięcia.

4. Decyzją z [...] maja 2013 r. nr [...] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w [...], powołując się na art. 118 ustawy o ochronie przyrody, ustalił warunki prowadzenia robót dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

5. Od powyższej decyzji odwołanie złożyło T., zarzucając naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 7 i ust. 3, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., wskazywanej dalej jako ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku).

T. podniosło w szczególności, że objęta odwołaniem decyzja wydana została na podstawie decyzji Wójta Gminy O. z [...] grudnia 2012 r. nr [...] odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6136 Ochrona przyrody
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona przyrody
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne