Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tomasz Wykowski (spr.), Sędziowie sędzia WSA Magdalena Durzyńska, sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj, Protokolant ref. staż. Filip Rutkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi Gminy B. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6160 Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uzasadnienie strona 1/12

I. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej "Sądu") decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] (dalej "zaskarżoną decyzją") Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej "Minister"), po ponownym rozpatrzeniu na wniosek Wójta Gminy B. (dalej "Wójta"), sprawy zakończonej decyzją Ministra z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...], utrzymał własną decyzję w mocy.

II. Zaskarżona obecnie decyzja Ministra z dnia [...] sierpnia 2013 r. zapadła w następującym stanie faktycznym:

1. Wnioskiem z dnia [...] lutego 2008 r. Wójt, działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), dalej "ustawy", wystąpił do Ministra o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze 13,8821 ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III, położonych w obrębie ewidencyjnym C., na terenie gminy B., przewidzianych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze.

2. Marszałek Województwa [...] (dalej "Marszałek") pismem z dnia [...] maja 2008 roku, znak: [...], przekazał wniosek Wójta Ministrowi, pozytywnie opiniując przeznaczenie na cele nierolnicze wnioskowanych gruntów rolnych. Do wniosku została również dołączona pozytywna opinia [...] Izby Rolniczej.

3. W wyniku rozpatrzenia wniosku Wójta Minister, decyzją z dnia [...] czerwca 2009 roku, znak: [...], wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 0,2319 ha z wnioskowanych gruntów rolnych oraz nie wyraził zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze 13,6502 ha z wnioskowanych gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III, położonych na trenie gminy B., w obrębie ewidencyjnym C., a następnie decyzją z dnia [...] lipca 2009 roku, znak: [...], utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] czerwca 2009 roku.

4. Powyższe decyzje Ministra zostały zaskarżone przez Wójta do Sądu.

5. Wyrokiem z dnia 6 listopada 2009 roku, sygn. akt IV SA/Wa 1407/09, Sąd uchylił decyzje Ministra, powołując się na naruszenie przepisów postępowania w zakresie naruszenia art. 28, art. 10 i art. 61 § 4 k.p.a. Od tego wyroku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 25 stycznia 2011 roku, sygn. akr II OSK 148/10, oddalił skargę kasacyjną, tym samym w/w wyrok WSA w Warszawie stał się prawomocny od dnia 25 stycznia 2011 roku.

6. Po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania wyjaśniającego w sprawie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia [...] czerwca 2013 roku, znak: [...], nie wyraził zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze 13,6502 ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III, położonych na terenie gminy B., w obrębie ewidencyjnym C., w granicach działek ewidencyjnych ozn. nr: [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...] i [...], - oznaczonych na załączniku graficznym w skali 1:2000, stanowiącym integralną część wniosku z dnia [...] lutego 2008 roku, jako zadania nr od [...] do [...]."

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6160 Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi