Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zobowiązania do zagospodarowania odpadów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski Sędziowie: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran Sędzia WSA Jarosław Łuczaj (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 14 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zagospodarowania odpadów 1) stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia w części dotyczącej odpadów o kodzie 15 01 01 w postaci makulatury (załadowanych w 16 kartonów); 2) oddala skargę w pozostałej części.

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/9

Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej było postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...], wydane na podstawie art. 144, art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej zwany "kpa") i art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048 ze zm.; dalej zwanej "ustawą o przemieszczaniu odpadów") w związku z art. 24 ust. 3 lit. a i art. 2 pkt 35 lit. g ppkt iii rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190/1 z 2006 r. ze zm.; dalej zwane "rozporządzeniem Nr 1013/2006 w sprawie przemieszania odpadów"), art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.; dalej zwaną "ustawą o odpadach"), utrzymujące w mocy jego postanowienie z dnia [...] lutego 2017 r., nr [...], którym zobowiązano [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (zwaną dalej "Spółką") do zastosowania procedur określonych w art. 24 ust. 3 ww. rozporządzenia Nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, poprzez zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 22 w postaci zużytych alternatorów i rozruszników (załadowanych w 15 koszy stalowych i 8 kartonów) oraz odpadów o kodzie 15 01 01 w postaci makulatury (załadowanych w 16 kartonów) przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję właściwego organu w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 16 01 22 oraz - odpowiednio - przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję właściwego organu w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 01, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie sprawy.

W dniu [...] lutego 2016 r. funkcjonariusze Referatu Mobilnej Grupy Kontrolnej w [...] ujawnili w wyniku kontroli nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów w postaci zużytych alternatorów i rozruszników (5 koszy stalowych i 8 kartonów) oraz makulatury (16 kartonów) z terytorium Holandii do Polski.

Wobec powyższego w dniu [...] lutego 2016 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia sposobu gospodarowania odpadami o kodzie 16 01 22 w postaci 15 koszy stalowych z alternatorami i rozrusznikami, 8 kartonów z alternatorami i rozrusznikami oraz odpadami o kodzie 15 01 01 w postaci 16 kartonów z makulaturą, które są przedmiotem rachunku nr [...] z dnia [...] lutego 2016 r. oraz zostały wskazane w liście przewozowym CMR, towarzyszącym międzynarodowemu nielegalnemu przemieszczeniu ww. odpadów z terytorium Holandii na terytorium Polski.

W toku postępowania Spółka wyjaśniła w piśmie z [...] marca 2016 r., że zatrzymany transport zawierał zgodnie z dokumentami przewozowymi (CMR) kosze stalowe i kartony z alternatorami i rozrusznikami, przekazane jej do naprawy lub regeneracji przez [...] B.V. z Holandii, na podstawie umowy z dnia [...] czerwca 2014 r.. Zdaniem Spółki z umowy tej jednoznacznie wynika, iż zamiarem stron nie było dokonywanie zagospodarowania odpadów poprzez ich odzysk lub recykling, a umowa została zawarta w celu przekazania do naprawy lub regeneracji używanych części samochodowych z zamiarem ich zwrotu do Holandii zgodnie z programem odbioru i powtórnego zamontowania w pojazdach lub, przy braku takiego zapotrzebowania, z zamiarem ich sprzedaży jako pełnowartościowego produktu innym odbiorcom w Polsce lub zagranicą. Ponadto Spółka wskazała, że w piśmie z dnia [...] lipca 2002 r. skierowanym do firmy [...] Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Spółki), Główny Inspektor Ochrony Środowiska potwierdził zasadność powyższego stanowiska. Dodatkowo Spółka poinformowała, że zamiar przywozu z zagranicy używanych części samochodowych w celu poddania ich naprawie lub regeneracji był wielokrotnie notyfikowany innym polskim organom ochrony środowiska, zaś obecnie firma posiada pozwolenie Starosty [...] z dnia [...] lipca 2015 r. na wytwarzanie odpadów, gdzie we wniosku na wydanie ww. pozwolenia wyraźnie wskazano źródło pochodzenia części. Ponadto poinformowała, że zatrzymany transport alternatorów i rozruszników był kierowany bezpośrednio do firmy [...], która posiada analogiczne pozwolenie na wytwarzanie odpadów i dokonuje wstępnego sortowania przywiezionych części na podstawie umowy z dnia [...] listopada 2009 r.. Spółka przyznała również, że w zatrzymanym transporcie, na skutek błędu wysyłającego, znalazła się makulatura i powinien nastąpić jej zwrot na warunkach określonych przez organ. W pozostałym zakresie Spółka wniosła o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezzasadność.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska